Jeden dom wiele roz­wią­zań… Cen­trum OZE w Gli­wi­cach to naj­więk­szy w Pol­sce salon sprze­daży urzą­dzeń pro­du­ku­ją­cych ener­gię ze źró­deł odna­wial­nych. Na 200 m2 powierzchni wysta­wo­wej przy ul. Psz­czyń­skiej 202a możesz porów­nać i prze­te­sto­wać wydajne kolek­tory sło­neczne, pompy cie­pła reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów euro­pej­skich i pol­skich, panele foto­wol­ta­iczne do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej, kotły na pel­let drzewny oraz gazowe pod­grze­wa­cze wody o wyso­kiej spraw­no­ści. Przyjdź i sko­rzy­staj – pro­fe­sjo­nalni doradcy pomogą wybrać zestaw odna­wial­nych źró­deł ener­gii ide­al­nie dopa­so­wany do Two­ich potrzeb.

wię­cej o nas…

Ogrzej dom

Podgrzej wodę

Zarabiaj na OZE