podgrzej wodę

Do pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej potrzebne są urzą­dze­nia o mniej­szej mocy niż do ogrze­wa­nia budynku. W Cen­trum OZE przy­go­to­wa­li­śmy insta­la­cję poka­zu­jącą, w jaki spo­sób urzą­dze­nia tego typu warto połą­czyć z tra­dy­cyj­nymi kotłami węglo­wymi lub gazo­wymi. W okre­sie let­nim, wio­sną i jesie­nią można pod­grze­wać wodę korzy­sta­jąc z czy­stej i dar­mo­wej ener­gii sło­necz­nej, lub czer­piąc cie­pło z powie­trza. To roz­wią­za­nie zde­cy­do­wa­nie naj­tań­sze, a rów­no­cze­śnie bar­dzo wygodne.

Przyjdź do Centrum OZE!
Odpo­wied­nie do zapo­trze­bo­wa­nia urządzenie
(pod wzglę­dem mocy, typu, wiel­ko­ści zbior­nika)
znaj­dziesz w salo­nie sprze­daży w dziale Podgrzej wodę.

Podgrzej wodę

 

 
Dowiedz się, jaki spo­sób pod­grze­wa­nia wody będzie dla Cie­bie naj­lep­szy!
Wypeł­nij for­mu­larz, a nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h.
 

Zasady doboru sys­temu CWU są inne niż dla CO. Insta­la­cja do ogrze­wa­nia domu zależy od powierzchni i kuba­tury budynku. Urzą­dze­nia do pod­grze­wa­nia wody dobie­rane są nato­miast dla okre­ślo­nej liczby użyt­kow­ni­ków i ilo­ści dobo­wego zuży­cia wody. Nie­do­pa­so­wa­nie mocy pompy cie­pła lub liczby kolek­to­rów do rze­czy­wi­stych potrzeb jest nie tylko nie­eko­no­miczne, ale i nie­bez­pieczne. Zwłasz­cza w przy­padku kolek­to­rów sło­necz­nych, letni nad­miar mocy grozi prze­grze­wami i uszko­dze­niem instalacji.

Ciepła woda z odnawialnych źródeł energii
Cie­pła woda z odna­wial­nych źró­deł energii

kolektory słoneczne

Do pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej sto­suje się przede wszyst­kim wyso­ko­wy­dajne kolek­tory pła­skie (pły­towe) lub rurowe kolek­tory typu heat-pipe. Nagrze­wają się bar­dzo szybko, wyko­rzy­stu­jąc sprzy­ja­jące warunki pogo­dowe. Potra­fią w krót­kim cza­sie dostar­czyć potęż­nej dawki cie­pła, są jed­nak słabo odporne na nie­ko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne. Ide­al­nie nadają się do użytku sezo­no­wego: latem zastę­pują wszel­kie inne spo­soby pod­grze­wa­nia wody. Pole­cane w domach ogrze­wa­nych za pomocą kotłów kon­wen­cjo­nal­nych (gazo­wych, ole­jo­wych, węglo­wych, na pelet), szcze­gól­nie w domach let­ni­sko­wych, na działce itp.

pompy ciepła

Powietrzna pompa cie­pła umoż­li­wia przy­go­to­wa­nie cie­płej wody przez 24 godziny na dobę, nie­za­leż­nie od pogody! Poza sezo­nem grzew­czym zastę­puje kocioł kon­wen­cjo­nalny (na węgiel, gaz, olej lub pelet). Jest nie­po­rów­ny­wal­nie tań­sza w eks­plo­ata­cji niż osobny pod­grze­wacz wody (na przy­kład elek­tryczny). Pod­grzewa wodę do mycia, gdy panuje dodat­nia tem­pe­ra­tura. Czę­sto mon­to­wana jest w postaci zin­te­gro­wa­nej ze zbior­ni­kiem wody.