ogrzej dom

W naszym salo­nie sprze­daży spraw­dzisz dzia­ła­nie naj­lep­szych na rynku urzą­dzeń wyko­rzy­stu­ją­cych eko­lo­giczną ener­gię do ogrze­wa­nia domu. Pomo­żemy Ci dobrać roz­wią­za­nie, które sprawi, że będziesz cie­szył się wyjąt­ko­wym kom­for­tem i szybko zauwa­żysz oszczędności.

W Cen­trum OZE poka­żemy Ci, jak stwo­rzyć sys­tem ogrze­wa­nia wydajny i eko­no­miczny. Dora­dzimy jak dopa­so­wać do potrzeb zalety roz­ma­itych urzą­dzeń i tech­no­lo­gii. Pomo­żemy także zapla­no­wać przy­szłą roz­bu­dowę eko­lo­gicz­nej insta­la­cji grzew­czej. Korzy­staj już dziś z syner­gii ide­al­nie powią­za­nych technologii.

Przyjdź do Centrum OZE!
Odpo­wied­nie do zapo­trze­bo­wa­nia urządzenie
(pod wzglę­dem mocy, typu, wiel­ko­ści zbior­nika)
znaj­dziesz w salo­nie sprze­daży w dziale Ogrzej dom.

Ogrzej dom

 

wyprzedaze

 
Dowiedz się, jaki spo­sób ogrze­wa­nia domu będzie dla Cie­bie naj­lep­szy!
Wypeł­nij for­mu­larz, a nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h.
 

Roz­ma­ite urzą­dze­nia w domo­wym sys­te­mie ogrze­wa­nia mogą się dosko­nale uzu­peł­niać i wspie­rać. W zależ­no­ści od pory roku, tem­pe­ra­tury czy nasło­necz­nie­nia uru­cha­miać się będą urzą­dze­nia naj­efek­tyw­niej zaspo­ka­ja­jące potrzeby użyt­kow­nika. Opty­mal­nie wyko­rzy­stu­jąc różne źró­dła ener­gii jesz­cze bar­dziej zre­du­ku­jesz koszty. Prze­myśl, co jest dla Cie­bie ważne, a w Cen­trum OZE znaj­dziemy ide­alne rozwiązanie.

Odna­wialne źró­dła ener­gii mogą ogrze­wać dom w sys­te­mie mono­wa­lent­nym lub biwa­lent­nym. Sche­mat obok poka­zuje, jakiego typu urzą­dze­nia warto wziąć pod uwagę przy­go­to­wu­jąc domową insta­la­cję grzewczą.

OZE w Twoim domu
OZE w Twoim domu

pompy ciepła

W Cen­trum OZE zgro­ma­dzi­li­śmy nowo­cze­sne urzą­dze­nia wio­dą­cych pro­du­cen­tów, które pobie­rają nie­wiel­kie ilo­ści prądu, dostar­cza­jąc trzy a nawet czte­ro­krot­nie wię­cej eko­lo­gicz­nej energii.

Pompy cie­pła ogrze­wają dom wyko­rzy­stu­jąc natu­ralne cie­pło ziemi, powie­trza lub wody. Prze­zna­czone są do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń i przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej. Zasi­lane są ener­gią elek­tryczną pobie­raną z sieci ener­ge­tycz­nych lub z wła­snych domo­wych źró­deł, np. z paneli foto­wol­ta­icz­nych. Odpo­wied­nio skon­fi­gu­ro­wany sys­tem działa sta­bil­nie, zapew­nia­jąc bez­ob­słu­gowe ogrze­wa­nie budynku oraz zaopa­trze­nie w cie­płą wodę. Pompy cie­pła nadają się zarówno do nowych, jak i remon­to­wa­nych domów!

kolektory słoneczne

Kolek­tory sło­neczne ofe­ro­wane w Cen­trum OZE posia­dają wyso­ko­efek­tywne absor­bery do prze­chwy­ty­wa­nia ener­gii sło­necz­nej oraz prze­myślne kon­struk­cje ogra­ni­cza­jące straty cie­pła pod­czas trans­portu z dachu do zbior­nika wewnątrz budynku. Zaawan­so­wane tech­no­lo­gie, sto­so­wane przez pro­du­cen­tów naj­lep­szych na świe­cie kolek­to­rów sło­necz­nych, spra­wiają, że są to urzą­dze­nia nie­zwy­kle wydajne, odporne na warunki atmos­fe­ryczne i wytrzy­małe. O jako­ści pro­du­ko­wa­nych w Pol­sce urzą­dzeń OZE świad­czy fakt, iż pła­ski kolek­tor WATT 4000S oka­zał się w 2009 roku naj­wy­daj­niej­szym kolek­to­rem na świecie!

W domach jed­no­ro­dzin­nych kolek­tory sło­neczne nadają się do wspo­ma­ga­nia cen­tral­nego ogrze­wa­nia. Naj­le­piej spra­wują się w połą­cze­niu z kotłem kon­wen­cjo­nal­nym (zwłasz­cza gazo­wym, na pelet, ale także ole­jo­wym czy nawet węglo­wym). Przy niskich tem­pe­ra­tu­rach zewnętrz­nych kolek­tory sło­neczne pod­grze­wają wodę krą­żącą w sieci CO do około 25–35°C. Resztę zaś dogrzewa kocioł. Od wio­sny do jesieni insta­la­cja z kolek­to­rami pozwala na cał­ko­wite wyga­sze­nie kotła. Z kolei zamon­to­wa­nie kolek­to­rów sło­necz­nych w domku let­ni­sko­wym zapewni kom­for­towe i tanie zaopa­trze­nie w cie­płą wodę użyt­kową, z moż­li­wo­ścią ogrze­wa­nia w chłod­niej­sze wie­czory po sło­necz­nym dniu.

kotły, kominki, piece

W Cen­trum OZE ofe­ru­jemy nisko­emi­syjne kotły na paliwa stałe, płynne i gazowe wyłącz­nie speł­nia­jące wymogi ener­ge­tycz­nej klasy A w zakre­sie bada­nia na znak bez­pie­czeń­stwa eko­lo­gicz­nego. Dostępne w naszym salo­nie kotły na eko­gro­szek, gaz czy pelet drzewny wyróż­niają się spraw­no­ścią, solid­no­ścią wyko­na­nia oraz łatwo­ścią obsługi.

Gazowe kotły kon­den­sa­cyjne wypo­sa­żone są w naj­now­szej gene­ra­cji pal­niki pro­mien­ni­kowe tzw. bez­pło­mie­niowe oraz układ kon­tro­lu­jący i regu­lu­jący spa­la­nia pod­czas nor­mal­nej pracy kotła. Wyko­nane ze spe­cjal­nej stali kwa­so­od­por­nej są odporne na nisz­czące dzia­ła­nie spalin.

Ultra­no­wo­cze­sne kotły spa­la­jące pelet drzewny wypo­sa­żone są z kolei w zaawan­so­waną elek­tro­nikę ste­ru­jącą. Intu­icyjny Panel Użyt­kow­nika uła­twia pra­wi­dłową obsługę kotła oraz zarzą­dza­nie za pomocą smart­fona, tabletu lub kom­pu­tera z każ­dego miej­sca w domu, bez dodat­ko­wych kosz­tów ani potrzeby insta­la­cji aplikacji.

rekuperacja, wentylacja

Jako zwień­cze­nie sys­te­mo­wego ogra­ni­cze­nia zuży­cia ener­gii w budyn­kach miesz­kal­nych pole­camy sto­so­wa­nie wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem cie­pła. W Cen­trum OZE zapro­jek­tu­jesz, zwy­mia­ru­jesz i kupisz kom­pletną insta­la­cję wentylacyjną.

systemy instalacyjne

Jedną z naj­waż­niej­szych decy­zji jest wybór sys­temu insta­la­cyj­nego odpo­wied­niej jako­ści. Zarówno tra­dy­cyjne ogrze­wa­nie grzej­ni­kowe, jak i nowo­cze­sne sys­temy ogrze­wa­nia płasz­czy­zno­wego (pod­ło­gowe, ścienne, sufi­towe) wyma­gają umie­jęt­nego doboru trwa­łych i bez­piecz­nych kom­po­nen­tów instalacyjnych.

Zma­ga­zy­no­wana cie­pła woda w domach jed­no­ro­dzin­nych służy do zasi­la­nia insta­la­cji CO oraz do mycia i innych celów. Prze­zna­cze­nie, spo­sób zasi­la­nia, czy też liczba urzą­dzeń pod­łą­czo­nych wpły­wają na to, jaki rodzaj i jaką pojem­ność zbior­nika należy wybrać dla insta­la­cji domowej.