systemy instalacyjne

 

Tylko dobrze zapro­jek­to­wana i wyko­nana insta­la­cja pozwala na pełne wyko­rzy­sta­nie mocy urzą­dzeń grzew­czych. O jako­ści, kosz­tach użyt­ko­wa­nia, nie­za­wod­no­ści i wytrzy­ma­ło­ści sys­temu decy­dują detale. Dla­tego warto poświę­cić wię­cej uwagi, by sta­ran­nie skom­po­no­wać poszcze­gólne ele­menty domo­wej insta­la­cji grzewczej.

Sys­tem Fran­ki­sche to roz­wią­za­nie naj­wyż­szej klasy do wszyst­kich zasto­so­wań insta­la­cji wewnętrz­nych. Mon­taż uła­twia opa­ten­to­wany sys­tem rur i kształ­tek do roz­pro­wa­dza­nia powie­trza, z cen­tralą wentylacyjno-rekuperacyjną i akcesoriami.

 
Chcesz wie­dzieć wię­cej na temat sys­te­mów insta­la­cyj­nych?
Wypeł­nij for­mu­larz, a nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h.
 

Ogrze­wa­nie grzej­ni­kowe dzie­limy na:

 • Insta­la­cję trój­ni­kową — nie wyma­ga­jącą mon­tażu roz­dzie­la­czy z sie­cią prze­wo­dów i złącz­kami instalacyjnymi
 • Insta­la­cję roz­dzie­la­czową — bez dodat­ko­wych połą­czeń mie­dzy roz­dzie­la­czem, a grzejnikami.

Ogrze­wa­nie płaszczyznowe:

 • Sufi­towe – zasto­so­wa­nie spe­cjalne (np. sale operacyjne)
 • Ścienne – dosko­nałe uzu­peł­nie­nie ogrze­wa­nie pod­ło­go­wego, które może nawet pra­co­wać jako jedyny emi­tor ciepła
 • Pod­ło­gowe – kom­for­towe roz­wią­za­nie dla wszyst­kich źró­deł cie­pła nie­za­leż­nie od paliwa zasi­la­ją­cego źró­dło ciepła.

 

ogrzewanie podłogowe

Ogrze­wa­nie pod­ło­gowe jest jed­nym ze spo­so­bów oszczęd­nego ogrze­wa­nia budynku. To odmiana ogrze­wa­nia płasz­czy­zno­wego, sto­so­wa­nego rów­nież na ścia­nach, a nawet na sufi­tach. Jest ide­al­nym roz­wią­za­niem przy ogrze­wa­niu pompą cie­pła, kotłem kon­den­sa­cyj­nym czy kolek­to­rami sło­necz­nymi. Niska tem­pe­ra­tura wody grzew­czej spra­wia że wymie­nione źró­dła cie­pła pra­cują naj­efek­tyw­niej, zapew­nia­jąc mak­sy­malne oszczęd­no­ści na kosz­tach ogrze­wa­nia. Ze względu na niską tem­pe­ra­turę wody grzew­czej nazy­wane jest ogrze­wa­niem nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wym. W ogrze­wa­niu pod­ło­go­wym grzej­ni­kiem jest cała powierzch­nia pod­łogi. Duża płasz­czy­zna może być więc o kilka stopni chłod­niej­sza niż tra­dy­cyjne grzej­niki, by osią­gnąć podobny efekt. Tem­pe­ra­tura posadzki wynosi jedy­nie od 26 do 29°C. Na doda­tek to roz­wią­za­nie zapew­nia opty­malny dla kom­fortu czło­wieka roz­kład tem­pe­ra­tury w pomieszczeniu.

 

Ogrze­wa­nie pod­ło­gowe polega na umiesz­cze­niu rur w war­stwie jastry­chu (wylewki pod­łogi). Stru­mień cieplny pro­wa­dzony przez rurę oddaje cie­pło do posadzki będą­cej tym spo­so­bem grzej­ni­kiem o dużej powierzchni. Pod­łoga ma pod­wyż­szoną tem­pe­ra­turę przez co nie wychła­dza stóp, ale jed­no­cze­śnie nie wpływa ujem­nie na tzw. tem­pe­ra­turę odczu­walną czyli wypad­kową tem­pe­ra­tury powie­trza, tem­pe­ra­tur ścian i pod­łóg. To decy­duje o poczu­ciu kom­fortu ciepl­nego. W przy­padku ogrze­wa­nia pod­ło­go­wego tem­pe­ra­tura powie­trza w pomiesz­cze­niu 20°C zapew­nia taki sam kom­fort cieplny jak uzy­ski­wana pod­czas sto­so­wa­nia tra­dy­cyj­nych grzej­ni­ków i kon­wek­to­rów tem­pe­ra­tura 21–22°C.

Zasady montażu instalacji ogrzewania podłogowego
Zasady mon­tażu insta­la­cji ogrze­wa­nia podłogowego

Ogrze­wa­nie pod­ło­gowe dzie­limy na:

 • Suche – o gru­bo­ści około 5 cm. Ide­al­nie do rewi­ta­li­zo­wa­nych insta­la­cji CO. Składa się z dwóch płyt: wió­ro­wej (cza­sem anhy­dry­to­wej lub sty­ro­pia­no­wej) oraz płyty z jastry­chu anhy­dry­to­wego. Mon­taż zaj­muje kilka godzin i jest gotowa do mon­tażu okła­dziny podłogowej.
 • Mokre –o gru­bo­ści od 10 do 20 cm. To tra­dy­cyjna wylewka z jastry­chu cemen­to­wego i sty­ro­pia­nową płytą sys­te­mową. Czas mon­tażu okła­dziny pod­ło­go­wej uza­leż­niony jest od doj­rze­wa­nia betonu i wynosi około 28 dni.

zalety ogrzewania podłogowego

 • Duża powierzch­nia grzejna — pod­łoga staje się grzejnikiem
 • Kom­fort cieplny — pio­nowy, rów­no­mierny roz­kład cie­pła zbli­żony do idealnego
 • Oszczęd­ność — moż­li­wość obni­że­nia tem­pe­ra­tury w pomiesz­cze­niu o 1 — 2 st.C w sto­sunku do ogrze­wa­nia grzej­ni­ko­wego bez pogor­sze­nia kom­fortu ciepl­nego oraz niż­sza tem­pe­ra­tura cie­czy w ukła­dzie grzejnym
 • Este­tyka — sys­tem grzejny jest niewidoczny
 • Bez­pie­czeń­stwo ze względu na niską tem­pe­ra­turę grzej­nika, któ­rym jest podłoga

Rozkład temperatur przy ogrzewaniu podłogowym
Roz­kład tem­pe­ra­tur przy ogrze­wa­niu podłogowym

 

zasobniki / bufory

Zasob­niki i bufory cie­płej wody peł­nią w domo­wej insta­la­cji grzew­czej podwójną rolę. Po pierw­sze, są maga­zy­nem ener­gii ter­micz­nej, gro­ma­dzo­nej z urzą­dzeń tę ener­gię pro­du­ku­ją­cych. Po dru­gie, są zbior­ni­kiem cie­płej wody użyt­ko­wej, z któ­rej możemy korzy­stać w każ­dej chwili, wedle potrzeb.

 

Bufory CO służą do maga­zy­no­wa­nia cie­pła wypro­du­ko­wa­nego na potrzeby insta­la­cji grzew­czej. Posia­dają one kon­struk­cję umoż­li­wia­jąca pod­łą­cze­nie wię­cej niż jed­nego urzą­dze­nia pro­du­ku­ją­cego energię.

 

porównaj i wybierz

emmeti_500Bufor CO typu 500 firmy Emmeti jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla maga­zy­no­wa­nia ener­gii ciepl­nej dla domku jed­no­ro­dzin­nego. Maga­zy­nuje cie­pło w ilo­ści 500 litrów. Pozwala na pod­łą­cze­nie alter­na­tyw­nego źró­dła cie­pła (kominka, kotła, pompy cie­pła bądź kolek­tora sło­necz­nego) poprzez wężow­nicę i wyko­rzy­sta­nie w spo­sób mak­sy­malny wypro­du­ko­waną ener­gię cieplną.

emmeti_500Zasob­nik Tank-in-Tank firmy Emmeti typu 600/170 tak jak bufor CO  Emmeti 500 pozwala wyko­rzy­stać jedno urzą­dze­nie do maga­zy­no­wa­nia cie­pła wypro­du­ko­wa­nego na potrzeby CO w ilo­ści 600 l oraz cie­płej wody użyt­ko­wej w ilo­ści 170 l. Dosko­nale spraw­dza się dla czte­ro­oso­bo­wej rodziny. Można pod­łą­czyć alter­na­tywne źró­dło cie­pła (np. komi­nek, solar, kocioł, pompę cie­pła) poprzez dwie dodat­kowe wężow­nice. Ener­gia cieplna wyko­rzy­sty­wana jest wtedy opty­mal­nie, a sam zbior­nik zaj­muje mniej miejsca.

acv_smartline

Zasob­niki CWU służą do maga­zy­no­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej. Ich trwa­łość gwa­ran­tuje mate­riał z jakiego są wyko­nane: stal ema­lio­wana lub stal nie­rdzewna. Zasob­nik ze stali nie­rdzew­nej firmy ACV serii Smar­tline o pojem­no­ści 240 l gwa­ran­tuje wie­lo­let­nie nie­za­wodne użyt­ko­wa­nie. Posiada doży­wot­nią gwa­ran­cję pro­du­centa. Cha­rak­te­ry­zuje się jedną z naj­więk­szych powierzchni wymiany cie­pła pośród tego typu urzą­dzeń. Wpływa to na mak­sy­malne wyko­rzy­sta­nie wypro­du­ko­wa­nej już ener­gii. Wyjąt­kowa izo­la­cja cieplna wyko­nana została z pianki poli­ure­ta­no­wej, wstrzyk­nię­tej pod ciśnie­niem pod powierzch­nię osłony.

[link path="produkty/cat/systemy-instalacyjne/"]sprawdź pełną ofertę[/link]