rekuperacja, wentylacja

 

Wen­ty­la­cja z odzy­skiem cie­pła to roz­wią­za­nie zna­cząco wpły­wa­jące na zuży­cie ener­gii. W domu ener­go­osz­częd­nym (pasyw­nym) jest po pro­stu nie­zbędna. Szczelny, dobrze ocie­plony budy­nek wymaga bowiem spraw­nej insta­la­cji zapew­nia­ją­cej dopływ świe­żego powie­trza. Nowo­cze­sna reku­pe­ra­cja jest jedy­nym roz­wią­za­niem, które łączy oszczęd­ność ener­gii z wydajną wymianą zuży­tego powie­trza. Nawiewno-wywiewna wen­ty­la­cja mecha­niczna z odzy­skiem cie­pła wydaj­nie i oszczęd­nie zapewni odpo­wied­nie ilo­ści powie­trza — świe­żego i dodat­kowo przefiltrowanego .

Reku­pe­ra­tory są kon­stru­owane w taki spo­sób, że zużyte, usu­wane powie­trze nie mie­sza się ze świe­żym, zasy­sa­nym do budynku. W domach jed­no­ro­dzin­nych sto­suje się naj­czę­ściej tzw. reku­pe­ra­tory krzy­żowe. Wymien­nik cie­pła jest w nich zbu­do­wany z kilku uło­żo­nych rów­no­le­gle płyt, mię­dzy któ­rymi prze­pły­wają dwa stru­mie­nie powie­trza — cie­pły wywie­wany i zimny nawie­wany do budynku. Płyty wymien­nika prze­wo­dzą cie­pło mię­dzy stru­mie­niami powie­trza. Stru­mie­nie powie­trza prze­pły­wają we wza­jem­nie pro­sto­pa­dłych kierunkach.

 
Chcesz wie­dzieć wię­cej na temat reku­pe­ra­cji i wen­ty­la­cji?
Wypeł­nij for­mu­larz, a nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h.
 

Nawie­wane do domu nisko­ener­ge­tycz­nego świeże powie­trze prze­cho­dzi przez reku­pe­ra­tor (wymien­nik cie­pła) i tu ogrzewa się powie­trzem usu­wa­nym z domu (ale się z nim nie mie­sza!). Dla wymien­ni­ków krzy­żo­wych mak­sy­malny odzysk cie­pła (reku­pe­ra­cja) w nor­mal­nych warun­kach eks­plo­ata­cyj­nych w domu może wynieść 75%. Z eko­no­micz­nego punktu widze­nia (w stan­dar­do­wym domu) bio­rąc pod uwagę koszty zakupu i mon­tażu w sto­sunku do oszczęd­no­ści, zasto­so­wa­nie takiej cen­trali wen­ty­la­cyj­nej w domu jest zupeł­nie wystarczające.

Schemat działania rekuperatora
Sche­mat dzia­ła­nia rekuperatora

 

Nieco bar­dziej eko­lo­giczna jest cen­trala wen­ty­la­cyjna dwu­re­ku­pe­ra­to­rowa. Taki układ pozwoli na odzy­ska­nie do 95% cie­pła tra­co­nego w pro­ce­sie wen­ty­la­cji zwy­kłą cen­tralą wen­ty­la­cyjną bez odzy­sku cie­pła. Powie­trze nawie­wane i usu­wane prze­cho­dzi w nim przez dwa kolejne wymien­niki krzy­żowe, w któ­rych nastę­puje odzysk cie­pła, rekuperacja.

Schemat działania rekuperatora podwójnego
Sche­mat dzia­ła­nia reku­pe­ra­tora podwójnego

 

Prze­pływ powie­trza przez reku­pe­ra­tor z wymien­ni­kiem prze­ciw­prą­do­wym.

Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym (bypass)
Reku­pe­ra­tor z wymien­ni­kiem prze­ciw­prą­do­wym (bypass)