pompy ciepła

 

Pompy cie­pła ogrze­wają dom wyko­rzy­stu­jąc natu­ralne cie­pło ziemi, powie­trza lub wody. Wszyst­kie urzą­dze­nia tego typu prze­twa­rzają ener­gię ze źró­deł odna­wial­nych w domowe cie­pło. Zasi­lane są ener­gią elek­tryczną pobie­raną z sieci ener­ge­tycz­nych lub z wła­snych domo­wych źró­deł, np. z paneli foto­wol­ta­icz­nych. Odpo­wied­nio skon­fi­gu­ro­wany sys­tem działa sta­bil­nie, zapew­nia­jąc bez­ob­słu­gowe ogrze­wa­nie budynku oraz zaopa­trze­nie w cie­płą wodę. Nowo­cze­sne urzą­dze­nia pobie­rają nie­wiel­kie ilo­ści prądu, dostar­cza­jąc trzy a nawet czte­ro­krot­nie wię­cej eko­lo­gicz­nej ener­gii. Pompy cie­pła nadają się zarówno do nowych, jak i remon­to­wa­nych domów!

Pompy cie­pła wyko­rzy­stują w swo­jej pracy prze­mianę gazową zgod­nie z cyklem Car­nota, róż­nią się nato­miast spo­so­bem, w jaki pobie­rają ener­gię z oto­cze­nia. Naj­czę­ściej przyj­muje się, że pompy cie­pła można podzie­lić na trzy pod­sta­wowe rodzaje w zależ­no­ści od tego, skąd czer­pią ener­gię cieplną. Czer­piące cie­pło z gruntu, nazy­wane są pom­pami grun­to­wymi. Pompy pobie­ra­jące ener­gię cieplną z wód grun­to­wych – to pompy cie­pła wodne. Urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­jące natu­ralną tem­pe­ra­turę powie­trza atmos­fe­rycz­nego nazy­wane są pom­pami cie­pła powietrz­nymi. W zależ­no­ści od rodzaju źró­dła cie­pła pompy cie­pła możemy podzie­lić na: glikol/woda, woda/woda, powietrze/woda.

 
Chcesz wie­dzieć wię­cej na temat pomp cie­pła?
Wypeł­nij for­mu­larz, a nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h.
 

W obiegu pompy cie­pła krąży płyn (czyn­nik robo­czy), który odpa­ro­wuje w niskiej tem­pe­ra­tu­rze pobie­ra­jąc cie­pło z oto­cze­nia (1). Jako gaz jest sprę­żany w sprę­żarce, dzięki czemu jego tem­pe­ra­tura rośnie do takiej war­to­ści, która jest wystar­cza­jąca do ogrza­nia wody w insta­la­cji cen­tral­nego ogrze­wa­nia (2). Po odda­niu cie­pła w wymien­niku pompy czyn­nik robo­czy skra­pla się i ponow­nie staje się cie­czą (3). W wyniku roz­prę­że­nia jego tem­pe­ra­tura znacz­nie się obniża (4). W tym sta­nie wraca do wymien­nika, gdzie odbiera cie­pło z oto­cze­nia. Cały cykl się powtarza.

Ogólny schemat działania pompy ciepła
Ogólny sche­mat dzia­ła­nia pompy ciepła

 

Powietrzne pompy cie­pła umoż­li­wiają korzy­sta­nie z eko­lo­gicz­nej ener­gii przy nie­wiel­kich kosz­tach inwe­sty­cyj­nych. Odbie­rają cie­pło z powie­trza atmos­fe­rycz­nego i prze­ka­zują je wodzie zasi­la­ją­cej insta­la­cję grzew­czą (pompy cie­pła typu powietrze/woda) lub powie­trzu nawie­wa­nemu do pomiesz­czeń (pompa cie­pła typu powietrze/powietrze).

Pompy grun­towe. Na głę­bo­ko­ści poni­żej 1,5 m utrzy­muje się stała tem­pe­ra­tura. Pompy grun­towe pobie­rają cie­pło za pomocą rur uło­żo­nych w ziemi (pio­nowo lub poziomo). Czyn­nik krą­żący w rurach może bez­po­śred­nio odda­wać cie­pło do skra­pla­cza pompy cie­pła lub za pomocą czyn­nika (na przy­kład solanki lub gli­kolu) pośred­ni­czą­cego w wymia­nie cie­pła. Cie­pło może być prze­ka­zy­wane wodzie zasi­la­ją­cej insta­la­cje grzew­czą lub być odda­wane bezpośrednio.

Wodne pompy cie­pła. Czer­pią cie­pło z wody gro­ma­dzą­cej się w studni, sta­wie, lub jezio­rze, a następ­nie prze­ka­zują je wodzie zasi­la­ją­cej insta­la­cję grzew­czą (pompa cie­pła typu woda/woda) lub powie­trzu nawie­wa­nemu do pomiesz­czeń (pompa cie­pła typu woda/powietrze).

 

Na sche­ma­tach obok pre­zen­tu­jemy przy­kła­dowe spo­soby kon­fi­gu­ro­wa­nia insta­la­cji domo­wej. Urzą­dze­nia dobrane w zależ­no­ści od potrzeb mogą funk­cjo­no­wać w róż­nych ukła­dach (mono– lub biwa­lent­nych), zasi­la­jąc CO i CWU. Jak widać, sys­te­mowe roz­wią­za­nia pozwa­lają na ela­styczne dopa­so­wa­nie do budynku oraz przy­zwy­cza­jeń użytkowników.

 • Schemat instalacji CO+CWU z powietrzną pompą ciepła i kotłem gazowym (lub olejowym) oraz zbiornikiem dwuwężownicowym.
  Sche­mat insta­la­cji CO+CWU z powietrzną pompą cie­pła i kotłem gazo­wym (lub ole­jo­wym) oraz zbior­ni­kiem dwuwężownicowym.
 • Schemat instalacji CO+CWU z powietrzną pompą ciepła i kotłem na pelet (lub kominkiem z płaszczem wodnym) oraz zasobnikiem typu tank-in-tank.
  Sche­mat insta­la­cji CO+CWU z powietrzną pompą cie­pła i kotłem na pelet (lub komin­kiem z płasz­czem wod­nym) oraz zasob­ni­kiem typu tank-in-tank.
 • Schemat instalacji CWU z wodną pompą ciepła oraz zbiornikiem jednowężownicowym.
  Sche­mat insta­la­cji CWU z wodną pompą cie­pła oraz zbior­ni­kiem jednowężownicowym.
 • Schemat instalacji CO+CWU z powietrzną pompą ciepła typu split i kotłem gazowym (lub olejowym) oraz kolektorami słonecznymi, zasilającej zasobnik dwuwężownicowy.
  Sche­mat insta­la­cji CO+CWU z powietrzną pompą cie­pła typu split i kotłem gazo­wym (lub ole­jo­wym) oraz kolek­to­rami sło­necz­nymi, zasi­la­ją­cej zasob­nik dwuwężownicowy.
 • Schemat instalacji z powietrzną pompą ciepła i buforem CO oraz zasobnikiem CWU.
  Sche­mat insta­la­cji z powietrzną pompą cie­pła i bufo­rem CO oraz zasob­ni­kiem CWU.
 • Schemat instalacji z wodną pompą ciepła i buforem CO oraz zasobnikiem CWU.
  Sche­mat insta­la­cji z wodną pompą cie­pła i bufo­rem CO oraz zasob­ni­kiem CWU.
 

porównaj i wybierz

ochsner_europa

Pompa cie­pła do pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej Ochsner typu Europa to roz­wią­za­nie dla wyma­ga­ją­cych klien­tów cenią­cych sobie nie­za­wod­ność, markę oraz wysoką efek­tyw­ność pracy. Pod­grzewa wodę do tem­pe­ra­tury 65°C. Zasob­nik 300 litrów wody gwa­ran­tuje stały kom­fort użyt­ko­wa­nia. Współ­pra­cuje z alter­na­tyw­nymi źró­dłami ener­gii (kolek­to­rami sło­necz­nymi, kotłem, komin­kiem itp.).

panasonic-aquarea

Pompa cie­pła Pana­so­nic Aqu­area w odróż­nie­niu od pompy Ochsner Europa prze­zna­czona jest nie tylko do pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej (w ukła­dzie roz­bu­do­wa­nym o zasob­nik CWU), ale przede wszyst­kim do zasi­la­nia CO. Moc 12 kW pozwala na ogrza­nie domu o powierzchni 150m2. Dzięki wyso­ko­wy­daj­nej sprę­żarce osiąga bar­dzo korzystny współ­czyn­nik ener­gii uzy­ska­nej do wło­żo­nej (COP) na pozio­mie 4,67. Wysoką spraw­ność ener­ge­tyczną utrzy­muje przy tem­pe­ra­tu­rze nawet –15°C.

ecoforrest_ecoGeo_c1

Geo­ter­malna pompa cie­pła eco­Geo C1 (3-12kW) firmy Eco­fo­rest ma zabu­do­wany zasob­nik o pojem­no­ści 170 litrów. Jest to pompa inwer­to­rowa, co ozna­cza, że dzięki spe­cjal­nej sprę­żarce pra­cuje z mocą dosto­so­waną do aktu­al­nych potrzeb grzew­czych, a nie z mocą mak­sy­malną zadaną przez pro­du­centa. Inwer­to­rowa regu­la­cja wydaj­no­ści popra­wia spraw­ność ener­ge­tyczną, a co za tym idzie obniża koszty eksploatacji.

[link path="produkty/cat/powietrzne-pompy-ciepla/ppc-ecoforest/"]sprawdź pełną ofertę[/link]

 

dolne źródło pompy ciepła

Kolek­tor poziomy – pompa cie­pła wyko­rzy­stuje ener­gię zma­ga­zy­no­waną w grun­cie, poprzez uło­żoną w nim wężow­nicę. Wężow­nica jest ukła­dana na głę­bo­ko­ści 1,5–2 m pod powierzch­nią działki.

Kolek­tor pio­nowy — pompa cie­pła wyko­rzy­stuje ener­gię zma­ga­zy­no­waną w głęb­szych war­stwach gruntu. Rury wpro­wa­dza się pio­nowo w głąb ziemi, ukła­dane w odwier­tach o głę­bo­ko­ści od 30 m do 100 m.

 

W ukła­dzie z wodą grun­tową osią­gają naj­wyż­sze współ­czyn­niki efek­tyw­no­ści ze względu na wysoką tem­pe­ra­turę źró­dła cie­pła wyno­szącą 7–12°C przez cały rok. Sys­tem dol­nego źró­dła na bazie wody grun­to­wej składa się z dwóch studni: studni czer­pal­nej, w któ­rej zain­sta­lo­wana jest pompa głę­bi­nowa oraz dru­giej studni chłon­nej. Wymien­nik grun­towy wyko­nuje się z ela­stycz­nych rur uło­żo­nych poni­żej strefy prze­ma­rza­nia gruntu, albo w postaci pio­no­wych sond.

Pompa ciepła z gruntowym kolektorem poziomym
Pompa cie­pła z grun­to­wym kolek­to­rem poziomym

Pompa ciepła z gruntowym kolektorem pionowym
Pompa cie­pła z grun­to­wym kolek­to­rem pionowym

Pompa ciepła z czerpnią wód gruntowych
Pompa cie­pła z czerp­nią wód gruntowych

Wodna pompa ciepła
Wodna pompa ciepła