kotły, kominki, piece

 

[link path=„produkty/cat/kotly-kominki-piece/”]Kominek na pelet Cordoba - doskonałe uzupełnienie instalacji CO[/link]

 
Chcesz wie­dzieć wię­cej na temat kotłów, komin­ków oraz piecy?
Wypeł­nij for­mu­larz, a nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h.
 

Eko­lo­giczne ogrze­wa­nie domu jest współ­cze­śnie moż­liwe rów­nież z wyko­rzy­sta­niem kotłów kon­wen­cjo­nal­nych. Istotny jest w tym wypadku rodzaj paliwa. Na pierw­szym miej­scu należy wyli­czyć oczy­wi­ście bio­pa­liwa (pelet). Co rów­nie ważne w budyn­kach star­szego typu, nowo­cze­sne kotły eko­lo­giczne nie wyma­gają prze­ró­bek ist­nie­ją­cej insta­la­cji. Funk­cjo­nują z tra­dy­cyj­nymi grzej­ni­kami oraz w insta­la­cjach nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wych. Wol­no­sto­jące kominki na pelet (ze zin­te­gro­wa­nym zasob­ni­kiem) sta­no­wią wygodne uzu­peł­nie­nie insta­la­cji CO.

W Cen­trum OZE ofe­ru­jemy wyłącz­nie nisko­emi­syjne kotły na paliwa stałe, płynne i gazowe speł­nia­jące wymogi ener­ge­tycz­nej klasy A. Dostępne w naszym salo­nie kotły na eko­gro­szek, gaz czy pelet drzewny wyróż­niają się spraw­no­ścią, solid­no­ścią wyko­na­nia oraz łatwo­ścią obsługi.

Kotły kon­den­sa­cyjne (gazowe) efek­tyw­nie wyko­rzy­stują  każdą por­cję dostar­czo­nego im paliwa. Na doda­tek mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stują cie­pło spa­lin, przez co gdy ucho­dzą do atmos­fery mają one tem­pe­ra­turę jedy­nie ok. 35°C. Schło­dze­nie spa­lin polega na skro­ple­niu wody zawar­tej w spa­li­nach. Dzięki temu uzy­skuje się dodat­kową ilość cie­pła, która wyraź­nie przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia kosz­tów ogrze­wa­nia. Kotły kon­den­sa­cyjne są też oszczęd­niej­sze aż o 11% od kotłów tradycyjnych.

Kotły kon­den­sa­cyjne wypo­sa­żone są w naj­now­szej gene­ra­cji pal­niki pro­mien­ni­kowe tzw. bez­pło­mie­niowe oraz układ kon­tro­lu­jący i regu­lu­jący spa­la­nia pod­czas nor­mal­nej pracy kotła. Wyko­nane ze spe­cjal­nej stali kwa­so­od­por­nej są odporne na nisz­czące dzia­ła­nie spalin.

 

Ultra­no­wo­cze­sne kotły spa­la­jące pelet drzewny (eco­Fo­rest) wypo­sa­żone są z kolei w zaawan­so­waną elek­tro­nikę ste­ru­jącą. Na nie­zwy­kłą wydaj­ność kotłów na pelet wpły­wają: modu­łowe ste­row­niki spa­la­nia i pompy cyr­ku­la­cyjne, a także zre­du­ko­wana obję­tość wody wewnątrz. W ten spo­sób uzy­sku­jemy pro­duk­cję ener­ge­tyczną dosto­so­waną do potrzeb pomiesz­cze­nia bez potrzeby insta­lo­wa­nia zasob­ni­ków. Co wię­cej, w wymien­niku cie­pła zostają usu­nięte pro­dukty kon­den­sa­cji, nie ma potrzeby mon­tażu zaworu mie­sza­ją­cego sto­so­wa­nego do kon­troli tem­pe­ra­tury wody powra­ca­ją­cej do kotła. Intu­icyjny Panel Użyt­kow­nika uła­twia pra­wi­dłową obsługę kotła oraz zarzą­dza­nie za pomocą smart­fona, tabletu lub kom­pu­tera z każ­dego miej­sca w domu, bez dodat­ko­wych kosz­tów ani potrzeby insta­la­cji aplikacji.

Schemat działania kominka zasilanego peletem
Sche­mat dzia­ła­nia kominka zasi­la­nego peletem