kolektory słoneczne

 

Kolek­tory sło­neczne zamie­niają ener­gię z pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego w cie­pło użyt­kowe za pomocą spe­cjal­nego absor­bera. Ich kon­struk­cja ogra­ni­cza straty cie­pła pod­czas trans­portu z dachu do zbior­nika wewnątrz budynku. Kolek­tory można łączyć w wydajne zestawy z innymi urzą­dze­niami czer­pią­cymi ener­gię ze źró­deł odnawialnych.

Kolek­tory sło­neczne reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów dzia­łają nie­za­wod­nie co naj­mniej 25 lat. Wysoka jakość wyko­na­nia zabez­pie­cza przed skraj­nymi warun­kami atmos­fe­rycz­nymi: wysoką tem­pe­ra­turą latem i niską zimą, wia­trem, mro­zem, wodą, a nawet gradem.

Budowa kolek­tora sło­necz­nego w zależ­no­ści od pro­du­centa może nieco się róż­nić. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem jest absor­ber, czyli spe­cjalna powłoka, któ­rej zada­nie polega na efek­tyw­nej zamia­nie ener­gii sło­necz­nej w cieplną. To naj­bar­dziej wraż­liwa i deli­katna część urzą­dze­nia, dla­tego trzeba ją chro­nić – sto­su­jąc w kolek­to­rach pła­skich szyby z har­to­wa­nego szkła.

Alu­mi­niowa rama (lub puszka) usztyw­nia kon­struk­cję. Izo­la­cję zapew­nia war­stwa wełny mine­ral­nej.
Do pracy w niskich tem­pe­ra­tu­rach nadają się tylko kolek­tory próż­niowe. Ich kon­struk­cja wyko­rzy­stuje naj­do­sko­nal­szą izo­la­cję (próżnię).

 
Chcesz wie­dzieć wię­cej na temat kolek­to­rów sło­necz­nych?
Wypeł­nij for­mu­larz, a nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h.
 

Kolek­tory pła­skie posia­dają dużą płytę absor­bera, dzięki czemu bły­ska­wicz­nie osią­gają potężną moc grzew­czą. Nadają się jed­nak wyłącz­nie do pod­grze­wa­nia wody. Można je włą­czyć w insta­la­cję nawet z kotłem węglo­wym, który latem zupeł­nie wyga­szamy. Są cał­ko­wi­cie bez­ob­słu­gowe i bar­dzo wytrzy­małe. Dzięki ogrom­nej powierzchni, możemy zimą auto­ma­tycz­nie je odszra­niać. Z tego samego powodu przy niskich tem­pe­ra­tu­rach gwał­tow­nie spada ich sprawność.

Przekrój budowy kolektora płaskiego
Prze­krój budowy kolek­tora płaskiego

Schemat instalacji kolektorów płaskich
Sche­mat insta­la­cji kolek­to­rów płaskich
 

Kolek­tory próż­niowe dostępne są na rynku w trzech odmia­nach: rurki ciepl­nej (heat pipe), zamknię­tego prze­pływu (CPC) oraz prze­pływu bez­po­śred­niego (direct flow).

Kolek­tory typu heat pipe to roz­wią­za­nie przy­ja­zne dla port­fela. Potra­fią dość szybko pod­grzać wodę użyt­kową. Ze względu na koszt zakupu i użyt­ko­wa­nia nadają się do dom­ków let­nich i ogródków.

Kolek­tory próż­niowe CPC dzia­łają przez cały rok. Umoż­li­wia to ich kon­struk­cja – wyko­rzy­stu­jąca zamknięty obieg czyn­nika grzew­czego w izo­la­cji próż­nio­wej. Ich dodat­kową zaletą jest lustro para­bo­liczne, które wyko­rzy­stuje pro­mie­nio­wa­nie roz­pro­szone. Włą­czone do insta­la­cji CO sku­tecz­nie wspo­ma­gają pracę kotła gazo­wego, na pelet lub pompy ciepła.

Kolek­tory typu direct flow łączą zalety obu poprzed­nich typów (szyb­kość nagrze­wa­nia heat pipe oraz wydaj­ność i wytrzy­ma­łość CPC). To tech­no­lo­gia wciąż dopra­co­wy­wana i naj­mniej rozpowszechniona.

Przekrój budowy kolektora próżniowego
Prze­krój budowy kolek­tora próżniowego
  • Schemat instalacji kolektorów próżniowych
    Sche­mat insta­la­cji kolek­to­rów próżniowych
  • Rura próżniowa w przekroju - kolektor typu CPC
    Rura próż­niowa w prze­kroju — kolek­tor typu CPC
  • Rura próżniowa w przekroju - kolektor typu heat pipe
    Rura próż­niowa w prze­kroju — kolek­tor typu heat pipe
 

porównaj i wybierz

kbb_k4

Pła­ski kolek­tor sło­neczny KBB K4 prze­zna­czony jest do pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej. Wyko­nany z nie­miecką pre­cy­zją, zapew­nia wysoki stan­dard użyt­ko­wa­nia. Posiada alu­mi­niowy absor­ber łączony lase­rowo z mie­dzianą harfą oraz inno­wa­cyjny sys­tem moco­wa­nia chro­niący przed uszko­dze­niami pod­czas pracy w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach. Rama kolek­tora z tło­czo­nego pro­filu alu­mi­nio­wego posiada pla­sti­kowe nakładki w naroż­ni­kach. Pro­dukt posiada 10-letnią gwarancję.

watt_4020s

Pro­du­ko­wany w Pol­sce pła­ski kolek­tor WATT 4020S to jeden z naj­bar­dziej efek­tyw­nych kolek­to­rów sło­necz­nych na świe­cie (spraw­ność bli­ska 85%). Wypo­sa­żony jest w wyso­ko­wy­dajny absor­ber mie­dziany, łączony z harfą mie­dzianą za pomocą opa­ten­to­wa­nej tech­no­lo­gii luto­wa­nia stru­mie­nio­wego. Zna­ko­mitą wytrzy­ma­łość i odpor­ność na eks­tre­malne warunki atmos­fe­ryczne zapew­nia sztywna obu­dowa, wyko­nana z jed­nego arku­sza alu­mi­nium. Pro­du­cent udziela aż 15-letniej gwarancji.

caldoris_58-16

Kolek­tor próż­niowy Cal­do­ris 58–16 prze­zna­czony jest do pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej w dom­kach let­ni­sko­wych i alta­nach. Posiada 16 szkla­nych rur typu heat pipe, łatwych do wymiany w przy­padku uszko­dze­nia. Nie­skom­pli­ko­wana kon­struk­cja przy­śpie­sza mon­taż. Kolek­tor nadaje się do insta­la­cji mie­sza­nych, jako sezo­nowe uzu­peł­nie­nie dla innych odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Pro­du­ko­wany w Chinach.

watt_cpc-9+

Kolek­tor próż­niowy WATT CPC 9+ wytwa­rza cie­pło użyt­kowe przez cały rok. Posiada para­bo­liczne lustra, które odbi­jają roz­pro­szone pro­mie­nio­wa­nie sło­neczne. Zwięk­sza to powierzch­nię aktywną absor­bera nawet przy czę­ścio­wym zachmu­rze­niu. Dzięki temu już przy 9 rurach posiada moc, którą kolek­tory typu heat pipe osią­gają dopiero przy 16 rurach. Jedyny kolek­tor tego typu pro­du­ko­wany w Polsce.

[link path="produkty/cat/kolektory-sloneczne/"]sprawdź pełną ofertę[/link]

 

wybrać płaskie czy próżniowe?

Kolek­tory pła­skie posia­dają duży pła­ski absor­ber, dzięki czemu bły­ska­wicz­nie osią­gają potężną moc grzew­czą. Są cał­ko­wi­cie bez­ob­słu­gowe i bar­dzo wytrzy­małe. Nadają się jed­nak wyłącz­nie do pod­grze­wa­nia wody. Można je włą­czyć w insta­la­cję nawet z kotłem węglo­wym, który latem zupeł­nie wyga­szamy. Zna­ko­mi­cie spi­sują się w okre­sie let­nim, za to znacz­nie gorzej zimą. Dzięki ogrom­nej powierzchni, w sło­neczne zimowe dni możemy je auto­ma­tycz­nie je odszra­niać. Z tego samego powodu przy niskich tem­pe­ra­tu­rach gwał­tow­nie spada ich sprawność.

Kolek­tory próż­niowe w uję­ciu śred­nio­rocz­nym wypa­dają lepiej niż kolek­tory pła­skie. Zarówno latem jak zimą pra­cują ze zbli­żoną wydaj­no­ścią. Jest to moż­liwe dzięki dosko­na­łej izo­la­cji za pomocą próżni (uzy­ska­nej pomię­dzy ścian­kami rur). Na efek­tyw­ność wyko­rzy­sta­nia pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego zna­czący wpływ ma lustro para­bo­liczne. Czyni to kolek­tory CPC prak­tycz­nie bez­kon­ku­ren­cyj­nymi w kate­go­rii urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych CO.

Średnioroczna wydajność kolektora płaskiego i próżniowego
Śred­nio­roczna wydaj­ność kolek­tora pła­skiego i próżniowego