fotowoltaika

 

Prze­twa­rza­nie pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego w prąd elek­tryczny na potrzeby gospo­dar­stwa domo­wego umoż­li­wiają panele foto­wol­ta­iczne (PV). Wyko­rzy­stują one tzw. efekt foto­wol­ta­iczny do pro­duk­cji eko­lo­gicz­nego prądu elek­trycz­nego. Ogromny postęp tech­no­lo­giczny w tej dzie­dzi­nie spra­wił, że bate­rie PV pokry­wają dachy coraz więk­szej liczby domów euro­pej­skich. Dodat­kową korzy­ścią upo­wszech­nie­nia PV jest stwo­rze­nie pro­gra­mów pro­su­menc­kich, w któ­rych posia­dacz bate­rii może wpusz­czać do sieci ener­ge­tycz­nej wypro­du­ko­wany u sie­bie prąd (foto­wol­ta­ika z sys­temy on grid).

Domowa elek­trow­nia foto­wol­ta­iczna dosko­nale spraw­dza się w nowo­cze­snych domach ener­go­osz­częd­nych, wypo­sa­żo­nych w urzą­dze­nia grzew­cze wyma­ga­jące zasi­la­nia elek­trycz­nego. Panele foto­wol­ta­iczne wspo­ma­gają pracę pomp cie­pła, zasi­lają insta­la­cję kolek­to­rów sło­necz­nych, a nawet domo­wych urzą­dzeń elek­trycz­nych. Rocz­nie z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej dla prze­cięt­nego gospo­dar­stwa domo­wego można uzy­skać ok. 660 kWh. Bate­ria foto­wol­ta­iczna zapew­nia nie tylko zaopa­trze­nie w ener­gię elek­tryczną, ale i potrafi pod­grze­wać wodę użyt­kową, dzięki czemu łączne oszczęd­no­ści mogą wynieść nawet 1750 kWh.

 
Chcesz wie­dzieć wię­cej na temat foto­wol­ta­iki?
Wypeł­nij for­mu­larz, a nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h.
 

systemy fotowoltaiczne zintegrowane z siecią (on grid)

Zestawy „on-grid” prze­zna­czone są do wytwa­rza­nia prądu prze­mien­nego we współ­pracy z sie­cią ener­ge­tyczną. Zestawy nie posia­dają urzą­dzeń maga­zy­nu­ją­cych ener­gię (np. dro­gich aku­mu­la­to­rów). Jest ona spo­żyt­ko­wana przez użyt­kow­nika lub odbie­rana przez sieć ener­ge­tyczną. Ener­gia pro­du­ko­wana przez sys­tem jest stale dostar­czana do sieci, użyt­kow­nik kon­tro­luje ilość wypro­du­ko­wa­nej ener­gii i na tej pod­sta­wie doko­nuje roz­li­czeń z miej­sco­wym zakła­dem ener­ge­tycz­nym. Sys­tem jest bez­ob­słu­gowy, ozna­cza to, że nie wymaga dozoru użytkownika.

Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z siecią (on grid)
Sys­temy foto­wol­ta­iczne zin­te­gro­wane z sie­cią (on grid)

 

niezależne systemy fotowoltaiczne (off grid)

Auto­no­miczna elek­trow­nia foto­wol­ta­iczna nazy­wana jest też sys­te­mem wyspo­wym. Pozwala na nie­mal cał­ko­wite unie­za­leż­nie­nie się od zewnętrz­nych dostaw­ców ener­gii elek­trycz­nej. Takie roz­wią­za­nie wymaga jed­nak stwo­rze­nia kosz­tow­nego sys­temu maga­zy­no­wa­nia ener­gii za pomocą aku­mu­la­to­rów. Cho­dzi o to, by ilość ener­gii zgro­ma­dzo­nej przez ogniwa foto­wol­ta­iczne opty­mal­nym stop­niu pokry­wała rze­czy­wi­ste zapo­trze­bo­wa­nie na prąd (zarówno w dzień, jak i w nocy). Elek­trow­nie foto­wol­ta­iczne w sys­te­mie wyspo­wym są roz­wią­za­niem dla domów jed­no­ro­dzin­nych, jak też gospo­darstw rol­nych, które mają utrud­niony dostęp do sieci energetycznych.

Niezależne systemy fotowoltaiczne (off grid)
Nie­za­leżne sys­temy foto­wol­ta­iczne (off grid)