fotowoltaika

Dostępne w naszym salo­nie panele foto­wol­ta­iczne można zamon­to­wać zarówno na dobrze eks­po­no­wa­nym na słońce dachu, lub obok budynku. Panele foto­wol­ta­iczne wspo­ma­gają pracę pomp cie­pła (jesz­cze bar­dziej obni­ża­jąc zuży­cie prądu), zasi­lają insta­la­cję kolek­to­rów sło­necz­nych (zabez­pie­cza­jąc rów­no­cze­śnie przed prze­grze­wami w okre­sie ewen­tu­al­nego braku zasi­la­nia z sieci), a nawet domowe urzą­dze­nia elektryczne.

Na zle­ce­nie pro­jek­tu­jemy w Cen­trum OZE insta­la­cje foto­wol­ta­iczne zin­te­gro­wane z sie­cią (on grid) oraz nie­za­leżne (off grid).