Fotowoltaika, czy to się opłaca?

fotowoltaika

Insta­la­cja wyko­nana przez CentrumOZE.pl
Gli­wice 2014
Moc 9,25 kWp = 100% ener­gii dla budynku.
Tech­no­lo­gie:

• kon­struk­cja ener­go­osz­czędna
• ogrze­wa­nie elek­tryczne pod­ło­gowe
• reku­pe­ra­tor
• pompa cie­pła do CWU,
• on-grid z moż­li­wo­ścią sprze­daży nad­wy­żek
do sieci

policz jak bardzo się to opłaca

Sys­temy solarne (foto­wol­ta­ika) wyko­rzy­stują dar­mową moc słońca do wytwa­rza­nia ener­gii na potrzeby gospo­dar­stwa domo­wego. Zestawy foto­wol­ta­iczne pro­du­kują prąd elek­tryczny, który można wyko­rzy­sty­wać natych­miast do zasi­la­nia urzą­dzeń grzew­czych, takich jak pompy cie­pła, a nad­wyż­kami zaopa­try­wać sprzęt AGD i RTV. Ener­gię elek­tryczną można też maga­zy­no­wać w aku­mu­la­to­rach, lub sprze­da­wać nad­wyżki do sieci, co zwięk­szy korzy­ści. Obec­nie naj­bar­dziej opła­calne eko­no­micz­nie jest mak­sy­malne zuży­wa­nie wytwo­rzo­nej ener­gii na wła­sne potrzeby.

kal­ku­la­cja kosz­tów dla zestawu o mocy 3 kWp

Na przy­kład zestaw foto­wol­ta­iczny dla małego domu o mocy cał­ko­wi­tej 3 kWp, wymaga zain­sta­lo­wa­nia 14 modu­łów o mocy 225 W. Koszt wraz z inwer­te­rem i mon­ta­żem wynie­sie 23 490 zło­tych. Przy zało­że­niu, iż ener­gia będzie nie­mal w cało­ści kon­su­mo­wana na bie­żące potrzeby, a także kosz­tach ser­wi­so­wa­nia w wyso­ko­ści 100 PLN rocz­nie, ponie­sione wydatki zwrócą się po około 8 latach. Zatem w ciągu 25 lat pracy sys­temu solar­nego pozo­staje jesz­cze 17 lat, kiedy będzie on przy­no­sił czy­ste zyski! Sku­mu­lo­wane korzy­ści okażą się znacz­nie wyż­sze do zysku, jaki uda­łoby się uzy­skać umiesz­cza­jąc tę samą kwotę na loka­cie bankowej!

Oszczęd­ność:
fotowoltaika -inwestycje

Począt­kowy koszt insta­la­cji wynosi około 20 000 PLN. Od początku użyt­ko­wa­nia rosną oszczęd­no­ści wyni­ka­jące z niż­szych rachun­ków za dro­że­jącą ener­gię elektryczną.
Sku­mu­lo­wane zyski:
fotowoltaika -przychody

Suma corocz­nych oszczęd­no­ści bilan­suje się z ponie­sio­nymi kosz­tami już po około 8 latach. W ciągu 25 lat oszczęd­no­ści na rachun­kach za prąd kil­ka­krot­nie prze­wyż­szą koszt inwestycji.
Przychody:
fotowoltaika -zyski

Ceny ener­gii w nad­cho­dzą­cych latach będą nie­uchron­nie coraz wyż­sze. War­tość zaosz­czę­dzo­nej ener­gii będzie zatem czy­stym zyskiem.
War­tość inwestycji:
fotowoltaika -oszczędność

Insta­la­cja foto­wol­ta­iczna jest bez­kon­ku­ren­cyjną formą inwe­sto­wa­nia pod wzglę­dem ren­tow­no­ści. Alter­na­tywne formy inwe­sto­wa­nia (np. lokaty ban­kowe) przy­no­szą zyski nie­po­rów­na­nie mniejsze.