wyprzedaże

Skorzystaj z wyprzedaży!

Tylko teraz wyjąt­kowa, powy­sta­wowa obniżka cen na sys­temy foto­wol­ta­iczne, kolek­tory sło­neczne, pompy cie­pła, kotły, piece, wen­ty­la­cje, oraz osprzęt insta­la­cyjny. Ory­gi­nalne i nie­uży­wane, w 100% sprawne pro­dukty, z peł­nym wspar­ciem tech­nicz­nym. Nie daj się wyprze­dzić, taka oka­zja się nie powtórzy!

Promocyjne ceny nie trwają wiecznie!

Zamów urzą­dze­nie już dzi­siaj, a pomo­żemy Ci je zamon­to­wać. Na doda­tek spe­cja­li­ści CentrumOZE.pl wyja­śnią, jak wyko­rzy­stać dota­cję oraz korzyst­nie sfi­nan­so­wać urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­jące odna­wialne źró­dła energii.