promocje

bezpłatny audyt

Zamiast kupo­wać drogi prąd, firmy mogą pro­du­ko­wać go same. Obo­wią­zu­jące od 1 stycz­nia 2016 prze­pisy spra­wiają, że obec­nie inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę jest dla przed­się­bior­ców wyjąt­kowo opłacalna. […]

kolektory słoneczne w zestawach

To już ostatni moment na sko­rzy­sta­nie z korzyst­nej dota­cji 45 proc. na zakup i mon­taż kolek­to­rów sło­necz­nych. Spe­cjal­nie dla naszych Klien­tów przygotowaliśmy […]

konkretny zestaw solarny

Tylko teraz wyjąt­kowa, powy­sta­wowa obniżka cen na sys­temy foto­wol­ta­iczne, kolek­tory sło­neczne, pompy cie­pła, kotły, piece, wen­ty­la­cje, oraz osprzęt insta­la­cyjny. Ory­gi­nalne i nie­uży­wane, w 100% sprawne produkty […]

dostawa i montaż gratis

Pompa cie­pła Ari­ston NUOS EVO 80 to wszech­stronne i łatwe w insta­la­cji urzą­dze­nie do eko­lo­gicz­nego pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej. Pompa cie­pła jest zintegrowana […]

wiosenny powiew obniżek

Nie­zwy­kle korzystne połą­cze­nie powietrz­nej pompy cie­pła Pana­so­nic Aqu­area z pła­skimi kolek­to­rami sło­necz­nymi KBB w zesta­wie z 200-litrowym zbior­ni­kiem przeznaczone […]

cena łączy słońce z ziemią

Tylko do końca marca inno­wa­cyjna pol­ska pompa cie­pła gli­ko­lowa PPC Eco­po­wer C11 w kom­ple­cie z zesta­wem solar­nym KBB OEM K4 202 DP, DS dostępna w wyjątkowej […]

niesamowite korzyści z zezwoleniem na budowę

Przyjdź z zezwo­le­niem na budowę lub umową zakupu budynku (np. od dewe­lo­pera), a otrzy­masz nie­sa­mo­wity rabat na zakup i mon­taż eko­lo­gicz­nego sys­temu grzew­czego. Jeżeli […]

konkretny zestaw solarny

Edy­cja limi­to­wana, liczba zesta­wów obję­tych pro­mo­cją ogra­ni­czona. Wypeł­nij for­mu­larz, a skon­tak­tu­jemy się z Tobą i pomo­żemy uzy­skać mak­sy­malną dota­cję do […]