nowości

Gwarancje a kredyt

BOŚ Bank wymaga od firm wyko­nu­ją­cych insta­la­cję gwa­ran­cji nale­ży­tego wyko­na­nia zobo­wią­za­nia z tytułu rękojmi, któ­rej wyso­kość okre­ślono na 10% wartości […]

Przydomowe elektrownie – start!

Po dłu­gim ocze­ki­wa­niu Sejm RP dał zie­lone świa­tło dla małych insta­la­cji ener­ge­tycz­nych. Ich użyt­kow­nicy mogą pro­du­ko­wać prąd na wła­sne potrzeby, a nadwyżki […]

Mikroenergetyka prosumencka – ostatnia szansa?

Roz­wój ener­ge­tyki oby­wa­tel­skiej wciąż jest zagro­żony. Taryfy gwa­ran­to­wane dla naj­mniej­szych insta­la­cji pro­su­menc­kich, opar­tych o odna­wialne źró­dła energii, […]

Prosument: odkupią prąd przez 15 lat

prosument-odkupia-prad-150x150

Dzięki nowej usta­wie o OZE pro­su­menci mogą odsprze­dać ener­gię elek­tryczną nawet za 75 gro­szy za kWh. Stała cena obo­wią­zy­wać będzie przez 15 lat. 16 stycz­nia 2015 roku Sejm […]

Ustawa o OZE wesprze prosumentów

fotowoltaika-150x150

Sejm uchwa­lił ustawę o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii (OZE). Ustawa okre­śla nowe zasady wspie­ra­nia pro­duk­cji eko­lo­gicz­nej ener­gii, w tym produkcji […]

Prosument w województwie opolskim

opolskie

Pro­su­ment Opol­ski – Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Opolu wpro­wa­dza pro­gram dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji w odna­wialne źródła […]

Zabrze ogranicza niską emisję

kotły, kominki, piece

W ramach Pro­gramu Ogra­ni­cze­nia Niskiej Emi­sji (PONE) w Zabrzu można w tym roku moder­ni­zo­wać domowe sys­temy grzew­cze. Dota­cja z Urzędu Mia­sta umoż­li­wia wymianę starych […]

systemy hybrydowe

SAM_5157

Hybry­dowe sys­temy do pro­duk­cji eko­lo­gicz­nej ener­gii CentrumOZE.pl zapre­zen­to­wało pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ener­gii Odna­wial­nej w Raci­bo­rzu od 13 do 14 […]

targi w Raciborzu

targi_raciborz

Od 12 do 14 czerwca w Raci­bórz będzie gospo­da­rzem Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ener­gii Odna­wial­nej (MTEO) oraz VII Forum Prze­my­słu Ener­ge­tyki Sło­necz­nej i Bio­masy. MTEO […]

szansa na wydajniejsze panele fotowoltaiczne

panele_fotowoltaiczne

Zasto­so­wa­nie war­stwy kro­pek kwan­to­wych oka­zało się kolej­nym prze­ło­mem w pro­duk­cji ogniw foto­wol­ta­icz­nych. W naj­now­szych bada­niach ich spraw­ność wzro­sła do […]

samorządy pomogą prosumentom

nfosigw

Już od 26 maja 2014 roku można skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie mikro­in­sta­la­cji OZE w ramach pro­gramu PRO­SU­MENT. Pierw­sze 100 milio­nów zło­tych NFOŚiGW […]

perowskity wytworzą tanią energię ze słońca

Perow­skity i gra­fen to wyna­lazki, które zre­wo­lu­cjo­ni­zują ener­ge­tykę. Zwłasz­cza tech­no­lo­gie powstałe na bazie perow­ski­tów umoż­li­wiają wykorzystanie […]

ekologia się opłaca!

CentrumOZE - otwarcie - galeria

Otwar­ciu Cen­trum OZE w Gli­wi­cach towa­rzy­szył brie­fing pra­sowy. Pod­czas spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rzami eks­perci bran­żowi wyja­śniali, jak skorzystać […]

kredyt BOŚ EKOsystem - energetyczny kredyt

Rewo­lu­cję w korzy­sta­niu z odna­wial­nych źró­deł ener­gii zapo­wiada Bank Ochrony Śro­do­wi­ska. BOŚ stwo­rzył bowiem Pakiet EKO­sys­tem, który umoż­liwi sfinansowanie […]

kominki na pelet – oszczędność i elegancja

Kominki na pelet łączą funk­cjo­nal­ność i super­no­wo­cze­sne wzor­nic­two. Główną zaletą komin­ków na pelet są nie­wiel­kie ilo­ści popiołu po spa­le­niu spra­so­wa­nych trocin. […]

inwerter w pompie ciepła zmniejsza zużycie prądu

Prze­łom tech­no­lo­giczny w dzie­dzi­nie pozy­ski­wa­nia ener­gii ciepl­nej ze śro­do­wi­ska natu­ral­nego ogło­siła firma Eco­fo­rest. Hisz­pań­ski pro­du­cent skonstruował […]