powietrzne pompy ciepła

powietrzne pompy ciepłapowietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują ciepło zawarte w powietrzu atmosferycznym lub wentylacyjnym.

product-page_powietrzne-pompy-ciepla

Powietrzna pompa cie­pła prze­zna­czona jest do wspo­ma­ga­nia pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej z moż­li­wo­ścią jej zasto­so­wa­nia w nowo insta­lo­wa­nych jak i już ist­nie­ją­cych insta­la­cjach z pod­grze­wa­czem wody o dowol­nej pojem­no­ści. Ofe­ro­wane urzą­dze­nia o róż­nej mocy od 3 kW do 16 kW są pełni wypo­sa­żone, zauto­ma­ty­zo­wane, gotowe do pod­łą­cze­nia. Mogą być insta­lo­wane wewnątrz, jak i na zewnątrz budyn­ków. Pompy z inwer­te­rem dosto­so­wują moc do zapo­trze­bo­wa­nia, jesz­cze bar­dziej ogra­ni­cza­jąc zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej. Nie­które typy powietrz­nych pomp cie­pła współ­pra­cują z tra­dy­cyj­nymi grzejnikami.

powietrzne pompy ciepła-formularz

wybierz producenta:

[wooOnsaleProducts][wooFeaturedProducts]