gazowe kotły kondensacyjne

gazowe kotły kondensacyjnegazowe kotły kondensacyjne

Kondensacyjne kotły gazowe ogrzewają dom z wyższą sprawnością, zapewniając jeszcze większe oszczędności.

product-page_kotly-kondensacyjne

Kotły kon­den­sa­cyjne jedno i dwu­funk­cyjne można mon­to­wać w kotłowni lub w innych pomiesz­cze­niach użyt­ko­wych. Ofe­ro­wane urzą­dze­nia można łączyć z nie­za­leż­nym zasob­ni­kiem, lub nabyć w wer­sji zin­te­gro­wa­nej z wła­snym zbior­ni­kiem wody. W zależ­no­ści od modelu i mocy są to kotły wiszące lub stojące.

gazowe kotły kondensacyjne-formularz

wybierz producenta:

[wooOnsaleProducts][wooFeaturedProducts]