fotowoltaika

fotowoltaikafotowoltaika

systemy fotowoltaiczne wytwarzają prąd dla urządzeń domowych, wykorzystując promieniowanie słoneczne

product-page_fotowoltaika

Zasi­la­nie domu w dar­mową ener­gię elek­tryczną jest moż­liwe za pomocą bate­rii ogniw foto­wol­ta­icz­nych. Pro­du­kują one prąd stały, dla­tego ich wyko­rzy­sta­nie w domo­wej insta­la­cji elek­trycz­nej wymaga zasto­so­wa­nia falow­nika. Kom­pletny sys­tem składa się z paneli PV, inwer­tera, prze­wo­dów, złą­czek, ochron­ni­ków prze­ciw­prze­pię­cio­wych oraz ele­men­tów mon­ta­żo­wych. Może dzia­łać w ukła­dzie połą­czo­nym z sie­cią (on-grid) lub zupeł­nie samo­dziel­nie (off-grid) maga­zy­nu­jąc ener­gię w dodat­ko­wych akumulatorach.

prąd za darmo

wybierz producenta:

[wooOnsaleProducts][wooFeaturedProducts]