promocje

CentrumOZE – wiosenny powiew obniżek

wiosenny powiew obniżek

Nie­zwy­kle korzystne połą­cze­nie powietrz­nej pompy cie­pła Pana­so­nic Aqu­area z pła­skimi kolek­to­rami sło­necz­nymi KBB w zesta­wie z 200-litrowym zbior­ni­kiem prze­zna­czone jest do ogrze­wa­nia domu i pod­grze­wa­nia wody użytkowej.

Nowo­cze­sne pompy cie­pła powietrze-woda serii Aqu­area T-cap zapew­niają mak­sy­malną efek­tyw­ność nawet przy tem­pe­ra­tu­rze zewnętrz­nej –20°C i uzy­skują bar­dzo wysoki współ­czyn­nik COP równy 4,87 przy temp. –15°C. Nowy sys­tem Aqu­area firmy Pana­so­nic umoż­li­wia nie tylko ogrze­wa­nie domu i pod­grze­wa­nie wody użyt­ko­wej, ale rów­nież bar­dzo wydajne chło­dze­nie latem. W połą­cze­niu z zaawan­so­wa­nymi tech­no­lo­gicz­nie kolek­to­rami nie­miec­kiej firmy KBB gwa­ran­tują wysoki kom­fort użyt­ko­wa­nia nie­za­leż­nie od warun­ków atmos­fe­rycz­nych. W gorące let­nie dni pompa będzie słu­żyła do chło­dze­nia pomiesz­czeń, a zestaw solarny zapewni dodat­kowe oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii elek­trycz­nej, zasi­la­jąc CWU.

Aby dowie­dzieć się wię­cej, [link path=„salon/kontakt”]przyjdź do naszego salonu[/link] lub [link path=„dofinansowanie/wyslij-zapytanie/?promo_id=676″]wyślij zapytanie[/link].

WYPRZE­DANO!

Zain­te­re­so­wał Cię wio­senny powiew obni­żek?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha