promocje

CentrumOZE – niesamowite korzyści z zezwoleniem na budowę

niesamowite korzyści z zezwoleniem na budowę

Przyjdź z zezwo­le­niem na budowę lub umową zakupu budynku (np. od dewe­lo­pera), a otrzy­masz nie­sa­mo­wity rabat na zakup i mon­taż eko­lo­gicz­nego sys­temu grzewczego.

Jeżeli budu­jesz dom, lub pod­pi­sa­łeś umowę z dewe­lo­pe­rem, w salo­nie Cen­trum OZE możesz jesz­cze korzyst­niej zapro­jek­to­wać kom­pletną insta­la­cję grzew­czą. Wystar­czy, że przy­nie­siesz i poka­żesz pozwo­le­nie na budowę, umowę zakupu budynku od dewe­lo­pera, lub zezwo­le­nie na remont i ter­mo­mo­der­ni­za­cję. Nasi doradcy pomogą Ci dobrać opty­malny zestaw, który naj­le­piej zaspo­koi potrzeby Two­jej rodziny i ogrzeje dom w opar­ciu o odna­wialne źró­dła ener­gii. Zyskasz nie tylko pre­cy­zyj­nie skom­po­no­waną insta­la­cję, ale rów­nież 15% rabat na eko­lo­giczne urzą­dze­nia oraz usługi mon­ta­żowe. Im prę­dzej się zde­cy­du­jesz, tym więk­sze szanse na sko­rzy­sta­nie z pro­gramu dota­cji NFO­ŚiGW na kolek­tory sło­neczne. Przyjdź już dziś i uzy­skaj mak­sy­malny rabat.

Zain­te­re­so­wały Cię nie­sa­mo­wite korzy­ści z zezwo­le­niem na budowę?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha