promocje

CentrumOZE – korzyścią powinien być bezpłatny audyt

korzyścią powinien być bezpłatny audyt

Zamów audyt za darmo!

Zamiast kupo­wać drogi prąd, firmy mogą pro­du­ko­wać go same. Obo­wią­zu­jące od 1 stycz­nia 2016 prze­pisy spra­wiają, że obec­nie inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę jest dla przed­się­bior­ców wyjąt­kowo opłacalna.

Wła­sną mikro­in­sta­la­cję foto­wol­ta­iczną może mieć każdy, kto pro­wa­dzi dzia­łal­ność i płaci rachunki za prąd. Szcze­gól­nie duże korzy­ści osią­gną firmy o dużym zapo­trze­bo­wa­niu na ener­gię: pie­kar­nia, hotel, warsz­tat, zakład mię­sny, sklep, maga­zyn, szwal­nia, nie­mal każdy zakład pro­duk­cyjny.
U przed­się­bior­ców zain­te­re­so­wa­nych pro­duk­cją prądu prze­pro­wa­dzimy teraz bez­płatny audyt energetyczny.

Audyt ener­ge­tyczny przed­się­bior­stwa obejmuje:

  • roczne zuży­cie ener­gii elektrycznej,
  • łączną moc urzą­dzeń pra­cu­ją­cych stale w ciągu dnia,
  • dostępną pod zabu­dowę powierzch­nia dachu, moc ist­nie­ją­cego przyłącza
  • rze­telną symu­la­cję pro­duk­cji, kosz­tów inwe­sty­cji i korzyści.

Istotą opła­cal­no­ści inwe­sty­cji jest moż­li­wość zuży­wa­nia gene­ro­wa­nej mocy na zaspo­ko­je­nie dzien­nego zapo­trze­bo­wa­nia obiektu na ener­gię elektryczną.

Cer­ty­fi­ko­wany insta­la­tor Bar­tło­miej Bubiak z CentrumOZE.pl wyja­śni wszyst­kie wątpliwości.

Bar­tło­miej Bubiak / CentrumOZE.pl
Cer­ty­fi­ko­wany Insta­la­tor Sys­te­mów PV. / Regio­nalny Kie­row­nik ds. Sprze­daży
kom.: 501 453 234
e-mail: b.bubiak@centrumOZE.pl

sprawdź szcze­góły http://centrumoze.pl/dotacje_WFOSiGW_fotowoltaika/

pobierz bro­szurę  http://centrumoze.pl/dotacje_WFOSiGW_fotowoltaika/download/podlacz_biznes_NET.pdf
sprawdź nasze reali­za­cję http://centrumoze.pl/nasze-realizacje/