promocje

CentrumOZE – kolektory słoneczne w zestawach

kolektory słoneczne w zestawach

To już ostatni moment na sko­rzy­sta­nie z korzyst­nej dota­cji 45 proc. na zakup i mon­taż kolek­to­rów sło­necz­nych. Spe­cjal­nie dla naszych Klien­tów przy­go­to­wa­li­śmy kom­pletne zestawy kolek­to­rów sło­necz­nych w trzech kate­go­riach — dopa­so­wa­nych do rze­czy­wi­stych potrzeb, wiel­ko­ści budynku i liczby użyt­kow­ni­ków. Wszyst­kie urzą­dze­nia posia­dają wyma­gane cer­ty­fi­katy oraz speł­niają naj­wyż­sze normy jako­ści, dzięki czemu będą wydaj­nie pra­co­wały przez dłu­gie lata. Jeżeli zain­te­re­suje Cię kon­kretny zestaw solarny już za 5 495zł. Klik­nij tutaj!

Wyprze­dano!

dobierz EKONOMICZNY zestaw solarny

promocje_kolektory_caldoris

EKO­NO­MICZNE kolek­tory rurowo-próżniowe typu heat pipe Caldoris-58 wyko­rzy­stują pro­mie­nie sło­neczne pada­jące bez­po­śred­nio na absor­ber, znaj­du­jący się na wewnętrz­nej ścia­nie podwój­nej rury. Ener­gię trans­por­tuje mie­dziana rurka cieplna z kon­den­sa­to­rem umiesz­czo­nym w ramie zbior­czej. Kolek­tory te są łatwe w mon­tażu, a każdą z 16 rur można łatwo wymienić. 

EKO­NO­MICZNE kolek­tory pła­skie AMX 2.00 SUNEX wypo­sa­żone są w szybę solarną pry­zma­tyczną, absor­ber łączony ultra­dź­wię­kami z rurami w ukła­dzie harfy poje­dyn­czej lub podwój­nej. Rama alu­mi­niowa kolek­to­rów jest malo­wana prosz­kowo i na całym obwo­dzie skle­jona z bla­chą alu­mi­nio­wego dna. Moż­liwy mon­taż pio­nowy i poziomy.

kolek­tory zasto­so­wa­nie nazwa
zestawu
ilość osób promocja_kolektory_powierzchnia promocja_kolektory_kolektory promocja_kolektory_zbiorniki promocja_kolektory_mk cena* z mon­ta­żem
–45 % z dotacji
pła­skie CWU CW 300 flat 4 n/d  3 300 l 5,52 m2  6 831,00 zł
CW 400 flat 5–6 n/d  4 400 l 7,36 m2  9 108,00 zł
próż­niowe CW 250 CPC 3–4 n/d  2 250 l 5,82 m2  7 202,25 zł
CW 300 CPC 4  n/d 3 300 l 6,48 m2  8 019,00 zł
CW 350 CPC 4–5 n/d  3 350 l 8,64 m2  10 692,00 zł
CW 400 CPC 5–6 n/d  4 400 l 8,73 m2  10 803,10 zł
CW 500 CPC 6–7 n/d 5 500 l 11,64 m2  14 404,50 zł
CWU
+CO
CH 800 CPC 2–3 150 m2  5 800/200 l 14,55 m2  18 005,35 zł
CH 1000 CPC 2–3 200 m2  8 1000/200 l 17,46 m2 21 606,75 zł

*Przed­sta­wiona cena obej­muje typowe koszty mon­tażu, wraz z podat­kiem VAT 8%. Osta­teczne koszty zależą od wiel­ko­ści insta­la­cji oraz ilo­ści zuży­tych mate­ria­łów i zostaną obli­czone w indy­wi­du­al­nej ofer­cie. Podane ceny mają cha­rak­ter infor­ma­cyjny i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

promocja_kolektory_zbiornik-caldoris

Sto­so­wany w zesta­wach eko­no­micz­nych zbior­nik biwa­lentny CWU to pojem­no­ściowy pod­grze­wacz wody sani­tar­nej wypo­sa­żony w dwie wężow­nice, uło­żone jedna nad drugą. Dolna wężow­nica współ­pra­cuje z insta­la­cją solarną — poprzez nią zostaje oddane cie­pło z insta­la­cji solar­nej. Wężow­nica umiesz­czona wyżej jest wymien­ni­kiem pod­łą­czo­nym do insta­la­cji z kotłem grzew­czym. W przy­padku braku cie­pła solar­nego dogrzewa wodę w zbior­niku do odpo­wied­niej tem­pe­ra­tury. Ema­lio­wany zbior­nik jest rów­nież wypo­sa­żony w przy­łą­cze gwin­to­wane na grzałkę elek­tryczną, sta­no­wiącą poten­cjal­nie dodat­kowe źró­dło pod­grze­wa­nia CWU.

dobierz WYDAJNY zestaw solarny

promocje_kolektory_watt

WYDAJNY kolek­tor próż­niowy cie­czowy WATT CPC 9+ posiada lustro para­bo­liczne, które umoż­li­wia opty­malne wyko­rzy­sta­nie pro­mie­nio­wa­nia roz­pro­szo­nego. Ener­gia sło­neczna prze­ka­zy­wana jest bez­po­śred­nio do zbior­nika za pomocą rurek w szczel­nym ukła­dzie hydrau­licz­nym. Kolek­tor pra­cuje efek­tyw­nie nie­za­leż­nie od tem­pe­ra­tury na zewnątrz.

Kolek­tor pła­ski WATT posiada alu­mi­niowy absor­ber lase­rowo łączony z sys­te­mem rur w ukła­dzie har­fo­wym. Lakie­ro­wana, szczelna i sztywna puszka alu­mi­niowa z izo­la­cją z wełny mine­ral­nej zapew­nia wie­lo­let­nią trwa­łość bez straty wydaj­no­ści. Prze­zna­czony do zasi­la­nia w CWU oraz ogrze­wa­nia base­nów. Moż­liwy mon­taż pio­nowy lub poziomy.

kolek­tory zasto­so­wa­nie nazwa
zestawu
ilość osób promocja_kolektory_powierzchnia promocja_kolektory_kolektory promocja_kolektory_zbiorniki promocja_kolektory_mk cena* z mon­ta­żem
–45 % z dotacji
pła­skie CWU WATT Lajt 302/2020 2–3 n/d  2 200 l 3,76 m2  4 653,00 zł
WATT Lajt 303/2251 4 n/d  3 300 l 7,14 m2  8 835,75 zł
WATT Lajt 504/2251 6–7 n/d  4 500 l 9,52 m2  11 781,00 zł
CWU
+CO
WATT Lajt Duo F2 8 150 5 600/200 l 9,35 m2  11 570,63 zł
WATT Lajt Duo F3 8 200  6 600/200 l 11,22 m2  13 884,75 zł
próż­niowe CWU WATT CPC Lajt 304 4 n/d  4 300 l 7,6 m2  9 405,00 zł
WATT CPC Lajt 405 5–6 n/d 5 400 l 9,5 m2  11 756,25 zł
CWU
+CO
WATT Lajt Duo V2 PLUS 2–3 150 m2  5 500/160 l 9,485 m2  11 737,69 zł
WATT Lajt Duo V3 PLUS 2–3 200 m2  6 600/200 l 11,382 m2 14 085,23 zł

*Przed­sta­wiona cena obej­muje typowe koszty mon­tażu, wraz z podat­kiem VAT 8%. Osta­teczne koszty zależą od wiel­ko­ści insta­la­cji oraz ilo­ści zuży­tych mate­ria­łów i zostaną obli­czone w indy­wi­du­al­nej ofer­cie. Podane ceny mają cha­rak­ter infor­ma­cyjny i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

promocja_kolektory_zbiorniki-watt

Zbior­niki biwa­lentne CWU w zesta­wach wydaj­nych wypo­sa­żone są w zin­te­gro­waną grupę solarną z regu­la­to­rem oraz naczy­niem wzbior­czym. Roz­wią­za­nie to pozwala znacz­nie skró­cić czas mon­tażu i uła­twia insta­la­cję. Zabez­pie­cze­nie anty­ko­ro­zyjne zbior­nika sta­nowi ema­lia cera­miczna oraz duża anoda magne­zowa. Pod­grze­wa­cze ocie­plone są eko­lo­giczną pianką poli­ure­ta­nową, która redu­kuje straty ciepła.

dobierz ZAAWANSOWANY zastaw solarny

promocje_kolektory_oemsolar

ZAAWAN­SO­WANE kolek­tory sło­neczne OEM K 423 osią­gają mak­sy­malną spraw­ność już przy nie­wiel­kim nasło­necz­nie­niu. Posia­dają wyso­ko­prze­pusz­czalną szybę solarną (połą­czoną szczel­nie z obu­dową) oraz ela­stycz­nie zamon­to­wany absor­ber, dzięki czemu kolek­tor pra­cuje przez cały rok i płyn­nie dopa­so­wuje się do warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Kolek­tory OEM K 423 prze­zna­czone są do samo­dziel­nej pro­duk­cji cie­pła na potrzeby domów jed­no­ro­dzin­nych, a także w ukła­dach z innymi urzą­dze­niami OZE. Pro­du­cent udziela 10-letniej gwa­ran­cji nie­pa­ro­wa­nia. Wygodny mon­taż na dowol­nym dachu, ele­wa­cji lub obok budynku, zarówno pio­nowy, jak i poziomy.

kolek­tory zasto­so­wa­nie nazwa
zestawu
ilość osób promocja_kolektory_powierzchnia promocja_kolektory_kolektory promocja_kolektory_zbiorniki promocja_kolektory_mk cena* z mon­ta­żem
–45 % z dotacji
pła­skie CWU OEM K423 202 2–3 n/d  2 200 l 4,6 m2  5 692,50 zł
OEM K423 303 4 n/d  3 300 l 6,9 m2  8 538,75 zł
OEM K423 404 5–6 n/d  4 400 l 9,2 m2  11 385,00 zł
OEM K423 500 8 n/d 5 500 l 11,5 m2  14 231,25 zł
CWU
+CO
OEM K423 MULTI 303 1–2 100 m2  3 200/100 l 6,9 m2  8 538,00 zł
OEM K423 MULTI 605 2–3 200 m2 5 400/200 l 11,5 m2  14 231,00 zł
OEM K423 MULTI 806 2–3 250 m2 6 600/200 l 13,8 m2  17 077,50 zł
OEM K423 MULTI 908 2–3 350 m2  8 700/200 l 18,4 m2  22 770,00 zł

promocja_kolektory_zbiorniki-oemsolar

 

Zestawy CWU z pojem­no­ścio­wym zasob­ni­kiem ze stali nie­rdzew­nej Cyc­lon firmy JOULE. nazwa zestawu cena z mon­ta­żem* i asob­ni­kiem INOX –45% z dotacji
 Peł­nią one funk­cję maga­zynu cie­pła dla insta­la­cji domo­wej, pod­no­sząc kom­fort użyt­ko­wa­nia sys­te­mów solar­nych. Wyko­nane są ze stali nie­rdzew­nej DUPLEX 2304, nie wyma­gają uży­wa­nia anody magne­zo­wej ani okre­so­wego ser­wi­so­wa­nia. 10 let­nia gwa­ran­cja obej­muje kor­pus, wężow­nicę, izo­la­cję oraz obudowę. OEM K425 202 INOX  7 792,50 zł 
OEM K423 303 INOX  12 038,75 zł
OEM K425 404 INOX   18 285,00 zł
OEM K425 505 INOX   20 031,25 zł


*Przed­sta­wiona cena obej­muje typowe koszty mon­tażu, wraz z podat­kiem VAT 8%. Osta­teczne koszty zależą od wiel­ko­ści insta­la­cji oraz ilo­ści zuży­tych mate­ria­łów i zostaną obli­czone w indy­wi­du­al­nej ofer­cie. Podane ceny mają cha­rak­ter infor­ma­cyjny i nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w rozu­mie­niu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zain­te­re­so­wały Cię kolek­tory sło­neczne w zesta­wach?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha