promocje

CentrumOZE – dostawa i montaż gratis

dostawa i montaż gratis

Pompa cie­pła [link path=”?s=nuos+evo+80&post_type=product”]Ariston NUOS EVO 80[/link] to wszech­stronne i łatwe w insta­la­cji urzą­dze­nie do eko­lo­gicz­nego pod­grze­wa­nia wody użytkowej.

Pompa cie­pła jest zin­te­gro­wana z 80-litrowym zasob­ni­kiem CWU. Do pod­grze­wa­nia wody wyko­rzy­stuje cie­pło zawarte w powie­trzu, mak­sy­ma­li­zu­jąc jed­no­cze­śnie kom­fort i oszczęd­ność ener­gii. Klien­tom, któ­rzy zaku­pią pompę w Cen­trum OZE w Gli­wi­cach ofe­ru­jemy bez­płatny trans­port i insta­la­cję.

Aby dowie­dzieć się wię­cej, [link path=„salon/kontakt”]przyjdź do naszego salonu[/link] lub [link path=„dofinansowanie/wyslij-zapytanie/?promo_id=679″]wyślij zapytanie[/link].

WYPRZE­DANO!

Zain­te­re­so­wała Cię dostawa i mon­taż gra­tis?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha