promocje

CentrumOZE – cena łączy słońce z ziemią

cena łączy słońce z ziemią

Tylko do końca marca inno­wa­cyjna pol­ska pompa cie­pła gli­ko­lowa PPC Eco­po­wer C11 w kom­ple­cie z zesta­wem solar­nym KBB OEM K4 202 DP, DS dostępna w wyjąt­ko­wej cenie.

Połą­cze­nie wydaj­nej pompy cie­pła pol­skiego pro­du­centa PPC z kolek­to­rami sło­necz­nymi KBB pozwala ogrze­wać dom i pod­grze­wać wodę użyt­kową. Pompa czer­pie ener­gię z ziemi i pra­cuje nie­za­wod­nie nawet przy niskich tem­pe­ra­tu­rach na zewnątrz. Zaawan­so­wane tech­no­lo­gicz­nie pła­skie kolek­tory sło­neczne nie­miec­kiej firmy KBB wspo­ma­gają CO w okre­sie od jesieni do wio­sny, nato­miast latem samo­dziel­nie ogrze­wają CWU. Sys­te­mowe połą­cze­nie tych urzą­dzeń powięk­sza oszczęd­no­ści w zuży­ciu ener­gii elek­trycz­nej. Pod­stawę sta­nowi zestaw kolek­to­rów sło­necz­nych ze zbior­ni­kiem o pojem­no­ści 200 litrów w kom­ple­cie z uchwy­tem dacho­wym, grupą pom­pową oraz ste­row­ni­kiem. Zestaw solarny pod­lega dofi­nan­so­wa­niu z NFO­ŚiGW w wyso­ko­ści 45 pro­cent kosztu zakupu i montażu.

Aby dowie­dzieć się wię­cej, [link path=„salon/kontakt”]przyjdź do naszego salonu[/link] lub [link path=„dofinansowanie/wyslij-zapytanie/?promo_id=674″]wyślij zapytanie[/link].

WYPRZE­DANO!

Zain­te­re­so­wała Cię cena łącząca słońce z zie­mią?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha