nowości

Zabrze ogranicza niską emisję

kotły, kominki, piece

W ramach Pro­gramu Ogra­ni­cze­nia Niskiej Emi­sji (PONE) w Zabrzu można w tym roku moder­ni­zo­wać domowe sys­temy grzewcze.

Dota­cja z Urzędu Mia­sta umoż­li­wia wymianę sta­rych i nie­efek­tyw­nych kotłów na nowo­cze­sne kotły na paliwa stałe (np. pelet) lub gazowe, a przede wszyst­kim mon­taż ukła­dów solar­nych, ter­mo­izo­la­cję budynku oraz wymianę okien..

Pro­gramy ONE są reali­zo­wane w celu ogra­ni­cze­nia emi­sji sub­stan­cji szko­dli­wych do atmos­fery, głów­nie poprzez moder­ni­za­cję kotłowni w budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych, ale rów­nież poprzez ich ter­mo­izo­la­cję, czyli docie­ple­nie ścian, stro­pów, dachów, piw­nic, jak rów­nież wymiana sto­larki okiennej.

W związku z dofi­nan­so­wa­niem inwe­sty­cji ze środ­ków Woje­wódz­kiego Fun­du­szu Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach przy każ­dej ter­mo­mo­der­ni­za­cji wyma­gane jest wyko­na­nie uprosz­czo­nego audytu ener­ge­tycz­nego. Celem uprosz­czo­nego audytu jest obli­cze­nie wyma­ga­nej gru­bo­ści docie­ple­nia. Cho­dzi o wyma­ga­nia posta­wione w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Infra­struk­tury z 12 kwiet­nia 2002 r. w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych, jakim powinny odpo­wia­dać budynki i ich usy­tu­owa­nie. Przy wyko­ny­wa­nym docie­ple­niu ściany mak­sy­malna war­tość U, czyli współ­czyn­nika prze­ni­ka­nia cie­pła może wyno­sić 0,30 dla ścian i stropodachów.

W 2014 roku oprócz Zabrza jesz­cze dzie­sięć miast woj. ślą­skiego otrzyma łącz­nie ponad 21 mln zł z pro­gramu ogra­ni­cze­nia niskiej emi­sji „Kawka”. Pro­gram ten służy ogra­ni­cze­niu zanie­czysz­cze­nia powie­trza i popra­wie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Celem pilo­ta­żo­wego pro­gramu Kawka jest walka ze smo­giem w naj­więk­szych aglo­me­ra­cjach. Obli­czono, że dzięki reali­za­cji pro­gramu „Kawka” w woj. ślą­skim nastąpi zmniej­sze­nie emi­sji pyłu o 90 ton rocz­nie, dwu­tlenku węgla o ponad 8 tys. ton, dwu­tlenku siarki o 113 ton, a tlen­ków azotu o 14 ton.