nowości

Ustawa o OZE wesprze prosumentów

fotowoltaika-150x150

Sejm uchwa­lił ustawę o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii (OZE). Ustawa okre­śla nowe zasady wspie­ra­nia pro­duk­cji eko­lo­gicz­nej ener­gii, w tym pro­duk­cji prosumenckiej.

Uchwa­le­nie ustawy pozwoli na uru­cho­mie­nie sze­ro­kich inwe­sty­cji w OZE, które od kilku lat były zamro­żone – stwier­dził spra­woz­dawca sej­mo­wej komi­sji opi­niu­ją­cej ustawę Andrzej Czer­wiń­ski (PO).

W skali ogól­no­kra­jo­wej nowe prze­pisy zmie­niają sys­tem świa­dectw pocho­dze­nia ener­gii na sys­tem aukcyjny. Sys­tem wyboru naj­lep­szej oferty w tych samych warun­kach ma być tań­szy dla budżetu pań­stwa o ponad 7 mld zł. Po zmia­nach do 2020 r. w budże­cie ma pozo­stać 20 mld zł. To rząd ma decy­do­wać, ile ener­gii odna­wial­nej potrze­buje m.in. dla speł­nie­nia celów poli­tyki kli­ma­tycz­nej UE. Ofe­ru­jący naj­ko­rzyst­niej­szą cenę zwy­cięzca aukcji w zamian dosta­nie gwa­ran­cję wspar­cia przez 15 lat. Aukcje będą oddzielne dla róż­nych tech­no­lo­gii, dla dużych i małych instalacji.

Koszt wspar­cia OZE zosta­nie prze­rzu­cone na kon­su­men­tów, któ­rzy mają mieć doli­czoną do rachunku „opłatę OZE”. W pierw­szym roku obo­wią­zy­wa­nia ustawy ma być to 2,27 zł za jedną mega­wa­to­go­dzinę prądu.

Za to posia­da­cze urzą­dzeń pro­du­ku­ją­cych ener­gię ze źró­deł odna­wial­nych mogą spo­dzie­wać się dopłat. Do dzia­łal­no­ści pro­su­menc­kiej dla insta­la­cji o mocy poni­żej 40 kW nie będzie potrzebna kon­ce­sja ani dzia­łal­ność gospo­dar­cza. Nad­wyżkę ener­gii będzie można odsprze­dać do sieci.

Par­la­ment pra­co­wał nad pro­jek­tem od połowy 2014 r. We wrze­śniu odbyło się wysłu­cha­nie publiczne. Przed gło­so­wa­niem 16 stycz­nia 2015 roku posło­wie wpro­wa­dzili do rzą­do­wego pro­jektu wiele popra­wek. Ustawa wej­dzie w życie 30 dni od ogło­sze­nia. Część prze­pi­sów zacznie obo­wią­zy­wać w kwiet­niu i paź­dzier­niku 2015 r. oraz 1 stycz­nia 2016 r.

Teraz ustawą zaj­mie się Senat.

(https://www.flickr.com/photos/pink_dispatcher/)