nowości

targi w Raciborzu

targi_raciborz

Od 12 do 14 czerwca w Raci­bórz będzie gospo­da­rzem Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ener­gii Odna­wial­nej (MTEO) oraz VII Forum Prze­my­słu Ener­ge­tyki Sło­necz­nej i Bio­masy.
MTEO odbędą się na tere­nie Areny RAFAKO, przy ul. Łąko­wej 31. Ich orga­ni­za­to­rem jest Mia­sto Raci­bórz we współ­pracy z cze­ską Opavą. To ini­cja­tywa adre­so­wana przede wszyst­kim do inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych, któ­rzy w jed­nym miej­scu będą mogli uzy­skać wiele przy­dat­nych infor­ma­cji, poznać zasady dzia­ła­nia OZE, zarówno w teo­rii, jak i w prak­tyce.
Pod­czas semi­na­rium tar­go­wego eks­perci CentrumOZE.pl opo­wie­dzą kiedy i komu opła­cają się odna­wialne źró­dła ener­gii, a także jakie przed­sta­wią moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia OZE w gospo­dar­stwie domo­wym i źró­dła dofi­nan­so­wa­nie na ich zakup.
Tar­gom towa­rzy­szył będzie Eko-Piknik, w ramach któ­rego pro­wa­dzone będą warsz­taty eko­lo­giczne. W Zie­lo­nym Kinie będzie można wypro­du­ko­wać prąd za pomocą wła­snych mię­śni, na rowe­rach pod­łą­czo­nych do pro­jek­tora, a potem obej­rzeć film. Na zakoń­cze­nie Tar­gów zapla­no­wano występ kaba­retu NOWAKI. Wstęp na targi, Eko-Piknik oraz kaba­ret jest bezpłatny.

Pobierz arty­kuł „Hybry­dowe insta­la­cje OZE” wygło­szony na targach.