nowości

szansa na wydajniejsze panele fotowoltaiczne

panele_fotowoltaiczne

Zasto­so­wa­nie war­stwy kro­pek kwan­to­wych oka­zało się kolej­nym prze­ło­mem w pro­duk­cji ogniw foto­wol­ta­icz­nych. W naj­now­szych bada­niach ich spraw­ność wzro­sła do ponad 30%. Celem naukow­ców było stwo­rze­nie kro­pek kwan­to­wych o odpo­wied­nim roz­mia­rze i rów­no­mier­nym roz­miesz­cze­niu (odle­głość mię­dzy nimi nie może być mniej­sza niż 10 nm) oraz osa­dze­nie ich na tlenku krzemu w jed­no­li­tej war­stwie. W serii doświad­czeń naukowcy wyko­rzy­stali kropki kwan­towe z ger­manu oraz tech­no­lo­gię nano­sze­nia LPD – wyko­rzy­stu­jącą pro­ces depo­zy­cji fazy ciekłej.