nowości

systemy hybrydowe

SAM_5157

Hybry­dowe sys­temy do pro­duk­cji eko­lo­gicz­nej ener­gii CentrumOZE.pl zapre­zen­to­wało pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ener­gii Odna­wial­nej w Raci­bo­rzu od 13 do 14 czerwca br.

Teo­re­tyczne pod­stawy i korzy­ści eko­no­miczne budo­wa­nia sys­te­mów łączą­cych zalety pomp cie­pła, paneli foto­wol­ta­icz­nych i kolek­to­rów sło­necz­nych, przed­sta­wione zostały odwie­dza­ją­cym pod­czas semi­na­rium tar­go­wego. Zain­te­re­so­wani mogli zoba­czyć następ­nie, jak w prak­tyce wyglą­dają i dzia­łają urzą­dze­nia, które pro­du­kują ener­gię z odna­wial­nych źródeł.

Każdy odwie­dza­jący sto­isko CentrumOZE.pl otrzy­mał fachową infor­ma­cję o zale­tach domo­wych insta­la­cji hybry­do­wych, wspartą wizu­ali­za­cjami pre­zen­to­wa­nymi na stole multimedialnym.