nowości

samorządy pomogą prosumentom

nfosigw

Już od 26 maja 2014 roku można skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie mikro­in­sta­la­cji OZE w ramach pro­gramu PRO­SU­MENT. Pierw­sze 100 milio­nów zło­tych NFO­ŚiGW prze­zna­czył dla samo­rzą­dów zain­te­re­so­wa­nych współ­pracą w ramach tego programu.

Naro­dowy Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej ogło­sił nabór wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie przed­się­wzięć w try­bie cią­głym w ramach pro­gramu prio­ry­te­to­wego: „Wspie­ra­nie roz­pro­szo­nych, odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Część 4) Pro­su­ment — linia dofi­nan­so­wa­nia z prze­zna­cze­niem na zakup i mon­taż mikro­in­sta­la­cji odna­wial­nych źró­deł ener­gii” reali­zo­wa­nych przez jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego (Część 4a). Wnio­ski są przyj­mo­wane za pośred­nic­twem Gene­ra­tora Wnio­sków o Dofi­nan­so­wa­nie (GWD) począw­szy od 26.05.2014 r.

Dofi­nan­so­wa­nie to, które w 100% pokrywa koszty kwa­li­fi­ko­wane insta­la­cji pro­du­ku­ją­cych ener­gię elek­tryczną i cieplną na potrzeby wła­sne osób fizycz­nych, wspól­not i spół­dzielni miesz­ka­nio­wych, może być udzie­lane zain­te­re­so­wa­nym poprzez samo­rządy ofe­ru­jące pomoc swoim miesz­kań­com. Dla przy­szłych pro­du­cen­tów ener­gii to naj­krót­sza droga do sfi­nan­so­wa­nia mikroelektrowni.

Wspar­ciem publicz­nym objęte są zakupy i mon­taż 6 rodza­jów insta­la­cji wyko­rzy­stu­ją­cych odna­wialne źró­dła ener­gii do pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej oraz cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej na potrzeby ist­nie­ją­cych lub budo­wa­nych budyn­ków miesz­kal­nych. To kolek­tory sło­neczne, małe wia­traki, panele foto­wol­ta­iczne, pompy cie­pła, małe bio­ga­zow­nie, piece na bio­masę i układy mikro­ko­ge­ne­ra­cyjne. Zależ­nie od rodzaju insta­la­cji, NFO­ŚiGW ofe­ruje dota­cje w wyso­ko­ści od 20–40% dofi­nan­so­wa­nia oraz pożyczki opro­cen­to­wane na 1% w skali roku na pozo­stałe koszty kwalifikowane.

Wnio­ski, za pośred­nic­twem Gene­ra­tora Wnio­sków o Dofi­nan­so­wa­nie (GWD) — pod adre­sem http://gwd.nfosigw.gov.pl — skła­dać mogą zain­te­re­so­wane samo­rządy. To one doko­nują wyboru obiek­tów do mon­tażu insta­la­cji na pod­sta­wie zgło­szeń od osób fizycz­nych posia­da­ją­cych prawo do dys­po­no­wa­nia budyn­kiem miesz­kal­nym jed­no­ro­dzin­nym oraz wspól­not lub spół­dzielni miesz­ka­nio­wych zarzą­dza­ją­cych budyn­kami wielorodzinnymi.

Samo­rząd skła­da­jący wnio­sek na zebrane wcze­śniej inwe­sty­cje musi posia­dać wstępne umowy, okre­śla­jące m.in. warunki reali­za­cji, finan­so­wa­nia, udo­stęp­nia­nia nie­ru­cho­mo­ści, eks­plo­ata­cji inwe­sty­cji oraz kon­troli. Mini­malna kwota wnio­sku wynosi 1 mln zł. Można je skła­dać w try­bie cią­głym aż do wyczer­pa­nia środ­ków, jed­nakże nie póź­niej niż do 2015 roku.