nowości

Prosument: odkupią prąd przez 15 lat

prosument-odkupia-prad-150x150

Dzięki nowej usta­wie o OZE pro­su­menci mogą odsprze­dać ener­gię elek­tryczną nawet za 75 gro­szy za kWh. Stała cena obo­wią­zy­wać będzie przez 15 lat.

16 stycz­nia 2015 roku Sejm uchwa­lił ustawę o OZE. Ustawa wpro­wa­dza obo­wią­zek zakupu ener­gii i gwa­ran­to­wane taryfy na odsprze­daż ener­gii elek­trycz­nej przez pro­su­men­tów. Otwiera to nowe moż­li­wo­ści roz­woju dla mikro­in­sta­la­cji OZE, szcze­gól­nie wyko­rzy­stu­ją­cych ogniwa foto­wol­ta­iczne, ale także wia­tro­wych i spa­la­ją­cych biomasę.

Wedle ustawy pro­su­menci posia­da­jący insta­la­cje o mocy poni­żej 40 kW nie potrze­bują kon­ce­sji, nie muszą też pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Za to nad­wyżkę ener­gii mogą odsprze­dać do sieci. Każda nowa mikro­in­sta­la­cja OZE ma rów­nież 15-letnią gwa­ran­cję odkupu ener­gii. Wyso­kość sta­wek uza­leż­niona jest z kolei od wiel­ko­ści instalacji:

0,75zł za 1 kWh ener­gii z hydro­ener­gii, ener­gii wia­tro­wej i sło­necz­nej dla insta­la­cji o mocy do 3 kW przez 15 lat.

Dla insta­la­cji o mocy od 3 do 10 kW cena zakupu wynosi:

• 0, 70 zł za 1 kWh bio­gaz rolniczy;

• 0,65 zł za 1 kWh dla hydro­ener­gii, ener­ge­tyki wia­tro­wej i słonecznej;

• 0,55 zł za 1kWh bio­gaz pozy­skany z surow­ców pocho­dzą­cych ze skła­do­wisk odpadów;

• 0,45 zł za 1 kWh bio­gaz pozy­skany z surow­ców pocho­dzą­cych z oczysz­czalni ścieków;

Taryfy gwa­ran­to­wane mają obo­wią­zy­wać aż łączna moc insta­la­cji o mocy do 3 kW nie prze­kro­czy 300 MW, a insta­la­cji o mocy 3–10 kW nie prze­kro­czy 500 MW. Wyso­kość taryf może być zmie­niona roz­po­rzą­dze­niem mini­stra gospodarki.

(https://www.flickr.com/photos/trebosc/)