nowości

perowskity wytworzą tanią energię ze słońca

Perow­skity i gra­fen to wyna­lazki, które zre­wo­lu­cjo­ni­zują ener­ge­tykę. Zwłasz­cza tech­no­lo­gie powstałe na bazie perow­ski­tów umoż­li­wiają wyko­rzy­sta­nie ener­gii sło­necz­nej w spo­sób nie­spo­ty­ka­nie tani i wygodny.

Grupa związ­ków nie­orga­nicz­nych, zwa­nych perow­ski­tami, znana jest od 1838 roku. Jed­nak dopiero w 2013 roku naukowcy opra­co­wali metodę efek­tyw­nego wyko­rzy­sta­nia ich w pane­lach foto­wol­ta­icz­nych, zamiast mało­wy­daj­nych krysz­ta­łów krzemowych.

Pro­ble­mem ogniw krze­mo­wych jest wydaj­ność, która nie prze­kra­cza zwy­kle 15 pro­cent. Droż­sze wer­sje uzy­skują wydaj­ność rzędu 30 pro­cent i są sto­so­wane wyłącz­nie w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych i do obsługi sate­li­tów. Tym­cza­sem ogniwa perow­ski­towe dają nadzieję na znacz­nie wyż­szą efek­tyw­ność, przy zde­cy­do­wa­nie niż­szych kosz­tach wytworzenia.

Obec­nie uzy­ska­nie jed­nego wata z ener­gii sło­necz­nej kosz­tuje około 75 cen­tów. Według Ame­ry­kań­skiego Depar­ta­mentu Ener­gii próg, po któ­rego prze­kro­cze­niu można mówić o kon­ku­ren­cji z ener­gią z paliw kopal­nych, wynosi 50 cen­tów. Tym­cza­sem dzięki perow­ski­tom koszt pozy­ska­nia ener­gii spada do 25 centów.

Krze­mowa war­stwa absor­bu­jąca ener­gię sło­neczną musi mieć około 180 mikro­me­trów gru­bo­ści. Tę samą ilość ener­gii zaab­sor­buje perow­ski­towa war­stwa o gru­bo­ści poni­żej jed­nego mikro­me­tra. Znacz­nie tań­szy jest też pro­ces pro­duk­cji ogniw z perow­ski­tów. Barw­ni­kiem perow­ski­to­wym można po pro­stu poma­lo­wać arkusz szkla­nej folii lub meta­lową płytkę.

28 marca 2014 roku młoda pol­ska fizyczka Olga Malin­kie­wicz za opra­co­wa­nie inno­wa­cyj­nej metody wyko­rzy­sta­nia perow­ski­tów ode­brała w Bruk­seli z rąk wice­prze­wod­ni­czą­cej Komi­sji Euro­pej­skiej główną nagrodę w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie nauko­wym Photonics21. Metoda opra­co­wana przez pra­cu­jącą na Uni­wer­sy­te­cie w Walen­cji Polkę pozwala budo­wać ogniwa foto­wol­ta­iczne nie tylko wydajne, ale też ela­styczne. Będzie je można nano­sić np. na pla­stiki, a nawet tkaniny.