nowości

kominki na pelet – oszczędność i elegancja

Kominki na pelet łączą funk­cjo­nal­ność i super­no­wo­cze­sne wzornictwo.

Główną zaletą komin­ków na pelet są nie­wiel­kie ilo­ści popiołu po spa­le­niu spra­so­wa­nych tro­cin. Pro­du­cenci obok wygody użyt­kow­nika, sta­wiają też na ele­gan­cję, uła­twia­jąc dopa­so­wa­nie tych urzą­dzeń do naj­bar­dziej wyszu­ka­nych wnętrz.

Kominki na pelet są więc pro­du­ko­wane zarówno w wer­sji wol­no­sto­ją­cej, jak i w postaci wkładu. Mogą ogrze­wać pomiesz­cze­nie gorą­cym powie­trzem, lub roz­pro­wa­dzać cie­pło kana­łami powietrz­nymi w całym domu. W warian­cie kominka wod­nego nadają się także do pod­grze­wa­nia wody.

Komi­niki na pelet wyróż­niają się wysoką wydaj­no­ścią, niską emi­sją, oraz sys­te­mem czysz­czą­cym wymien­nika. Posia­dają nad­zór w postaci elek­tro­nicz­nej kon­troli spa­la­nia, są w pełni zauto­ma­ty­zo­wane i pro­gra­mo­walne, dzięki temu można dokład­nie usta­lić godzinę zapa­le­nia oraz zaga­sze­nia kominka.