nowości

inwerter w pompie ciepła zmniejsza zużycie prądu

Prze­łom tech­no­lo­giczny w dzie­dzi­nie pozy­ski­wa­nia ener­gii ciepl­nej ze śro­do­wi­ska natu­ral­nego ogło­siła firma Eco­fo­rest. Hisz­pań­ski pro­du­cent skon­stru­ował pompę cie­pła, która do pro­duk­cji cie­pła potrze­buje jesz­cze mniej­szych ilo­ści ener­gii elek­trycz­nej. Jest to moż­liwe dzięki zasto­so­wa­niu sprę­żarki inwer­to­ro­wej, która regu­luje moc urzą­dze­nia w zależ­no­ści od zapo­trze­bo­wa­nia na energię.

Sprę­żarka to urzą­dze­nia słu­żące do pod­wyż­sze­nia ciśnie­nia gazu oraz wymu­sze­nia jego prze­pływu. Tech­no­lo­gia inwer­to­rowa pozwala płyn­nie regu­lo­wać pracą sprę­żarki i dosto­so­wać ją do aktu­al­nego zapo­trze­bo­wa­nia na moc chłod­ni­czą lub grzew­czą. Zasto­so­wa­nie inwer­tora zmniej­sza ilość pobra­nej ener­gii elek­trycz­nej, a koszty jej uzy­ska­nia spa­dają nawet o połowę. Tech­no­lo­gia pozwala także na oszczęd­ność miej­sca zaj­mo­wa­nego przez pompę cie­pła, ponie­waż nie wymaga zasto­so­wa­nia dodat­ko­wego zbior­nika bufo­ro­wego, jak i zbior­ni­ków wyrów­naw­czych wewnątrz urzą­dze­nia. Sys­tem umoż­li­wia jed­no­ra­zowy roz­ruch pompy, a następ­nie ogrza­nie wszyst­kich pomiesz­czeń do żąda­nej tem­pe­ra­tury w bar­dzo krót­kim cza­sie i utrzy­ma­nie jej na sta­łym poziomie.