nowości

Gwarancje a kredyt

BOŚ Bank wymaga od firm wyko­nu­ją­cych insta­la­cję gwa­ran­cji nale­ży­tego wyko­na­nia zobo­wią­za­nia z tytułu rękojmi, któ­rej wyso­kość okre­ślono na 10% war­to­ści insta­la­cji mon­to­wa­nych w ramach Pro­su­menta, ale nie mniej niż 150 tys. zł.

dotacje-prosument-fotowoltaika-instalacje-dachowe-farmy-pv-pompy-ciepla_SG

Pro­du­cenci sprzętu mon­to­wa­nego z udzia­łem finan­so­wa­nia z Pro­su­menta zobo­wią­zani są z tytułu gwa­ran­cji jako­ści do udzie­le­nia gwa­ran­cji ban­ko­wej kwotę 10 % war­to­ści tego sprzętu, ale nie mniej niż 500 tysięcy zł.

Raty kre­dytu zostaną roz­bite naj­wy­żej na pięć lat, jeśli gwa­ran­cja jako­ści wyko­na­nia pro­du­centa wynie­sie przy­naj­mniej 5 lat, a rękoj­mia wyko­nawcy zosta­nie usta­lona na okres nie krót­szy niż 3 lata.

Dłuż­szy okres kre­dy­to­wa­nia (od 5 do 10 lat) jest moż­liwy, gdy gwa­ran­cja jako­ści pro­du­centa zosta­nie wysta­wiona na okres przy­naj­mniej 5 lat, rękoj­mia wyko­nawcy — na okres nie krót­szy niż 3 lata, a dodat­kowo wystąpi gwa­ran­cja ban­kowa pro­du­centa — na okres 5 lat, a gwa­ran­cja ban­kowa firmy insta­la­cyj­nej na okres 5 lat.

Naj­dłuż­szy okres spłaty pożyczki – nawet do 15 lat — jest moż­liwy po dodat­ko­wym uzy­ska­niu porę­cze­nia od osoby trze­ciej, a ponadto oświad­cze­niu o pod­da­niu się egze­ku­cji na cały okres kredytowania.

BOŚ Bank dopusz­cza inne formy zabez­pie­cze­nia w przy­padku braku gwa­ran­cji ban­ko­wych Pro­du­centa i/lub Wyko­nawcy. Bank uzna za takie: kau­cję (na cały okres kre­dy­to­wa­nia), zastaw reje­strowy na loka­tach, cesję wie­rzy­tel­no­ści z rachunku ban­ko­wego z blo­kadą środ­ków, porę­cze­nie osoby trze­ciej o dobrej kon­dy­cji finan­so­wej, zastaw reje­strowy na płyn­nych akty­wach, w szcze­gól­no­ści na papie­rach wartościowych.

(BOŚ)