nowości

kredyt BOŚ EKOsystem - energetyczny kredyt

Rewo­lu­cję w korzy­sta­niu z odna­wial­nych źró­deł ener­gii zapo­wiada Bank Ochrony Śro­do­wi­ska. BOŚ stwo­rzył bowiem Pakiet EKO­sys­tem, który umoż­liwi sfi­nan­so­wa­nie eko­lo­gicz­nej ener­gii do ogrze­wa­nia domu i cie­płej wody.

kredyt BOŚ - prosument

EKO sys­tem to kre­dyt BOŚ, w ramach któ­rego insta­lo­wany jest hybry­dowy sys­tem grzew­czy, który składa się z czte­rech modu­łów: kotłowni mon­to­wa­nej w domu (o wiel­ko­ści nie­wiel­kiej szafy), paneli sło­necz­nych i foto­wol­ta­icz­nych oraz pompy cie­pła. Współ­praca tych wszyst­kich urzą­dzeń ma przy­nieść oszczęd­no­ści pozwa­la­jące na zwięk­sze­nie zdol­no­ści kre­dy­to­wej, bo koszty pono­szone przez miesz­ka­jącą w śred­niej wiel­ko­ści domu czte­ro­oso­bową rodzinę mogą spaść do nawet 0 zł miesięcznie.

Pod­sta­wo­wym ele­men­tem sys­temu jest pompa cie­pła, czyli urzą­dze­nie, które pro­du­kuje ener­gię cieplną, wyko­rzy­stu­jąc ener­gię elek­tryczną. W stan­dar­do­wych roz­wią­za­niach nie pła­cimy wtedy za gaz, węgiel czy olej opa­łowy, ale zwięk­szają się rachunki za ener­gię elek­tryczną. Połą­czy­li­śmy to więc z małą insta­la­cją foto­wol­ta­iczną, czyli z małą elek­trow­nią sło­neczną na dachu, która pro­du­kuje taką ilość ener­gii, która wystar­cza wła­śnie na zaspo­ko­je­nie potrzeb pompy cie­pła – mówi Mariusz Klim­czak, pre­zes Banku Ochrony Środowiska.

Wię­cej o kre­dyt BOŚ: http://www.bosbank.pl/ekosystem

(kre­dyt BOŚ)