nowości

ekologia się opłaca!

CentrumOZE - otwarcie - galeria

Otwar­ciu Cen­trum OZE w Gli­wi­cach towa­rzy­szył brie­fing pra­sowy. Pod­czas spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rzami eks­perci bran­żowi wyja­śniali, jak sko­rzy­stać z naj­now­szych pro­gra­mów dofi­nan­so­wa­nia do odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Dzien­ni­ka­rze naj­waż­niej­szych mediów lokal­nych i regio­nal­nych poznali moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia róż­nych form wspar­cia dla odna­wial­nych źró­deł energii.

6 marca 2014 r. Spe­cja­li­ści w zakre­sie tech­no­lo­gii wyko­rzy­stu­ją­cych ener­gię ze źró­deł odna­wial­nych, przed­sta­wi­ciele wio­dą­cych firm i orga­ni­za­cji z branży OZE (Eco­Fo­rest, Port PC, OEM Solar, Cal­do­ris, Weishaupt), ban­kowcy z BOŚ oraz repre­zen­tant gli­wic­kiego samo­rządu opo­wie­dzieli o eko­no­micz­nych korzy­ściach wyni­ka­ją­cych ze sto­so­wa­nia OZE oraz o pro­gra­mach wspar­cia, skie­ro­wa­nych do indy­wi­du­al­nych inwestorów.

Cen­trum OZE, gdzie odbyło się spo­tka­nie z dzien­ni­ka­rzami, wpiera ini­cja­tywy pogłę­bia­jące wie­dzę o tech­no­lo­giach przy­ja­znych śro­do­wi­sku natu­ral­nemu, a także pod­no­szące świa­do­mość kon­su­mencką w tym zakre­sie. Cen­trum OZE w Gli­wi­cach to miej­sce, w któ­rym osoby zain­te­re­so­wane otrzy­mują rze­telne i kom­plek­sowe wspar­cie. Miesz­kańcy regionu mogą liczyć na pomoc w okre­śle­niu, jakie są ich rze­czy­wi­ste potrzeby ener­ge­tyczne, a także jakie są realne korzy­ści wyni­ka­jące z racjo­nal­nego zarzą­dza­nia ener­gią. Mogą ponadto dobrać opty­malne sys­temy, dopa­so­wane do moż­li­wo­ści finan­so­wych, archi­tek­to­nicz­nych i socjal­nych. W wielu miej­scach tego typu inwe­sty­cje przy­no­szą korzy­ści użyt­kow­ni­kom, a co nie mniej ważne – także sąsia­dom i wspól­no­tom mieszkańców.

W Cen­trum OZE można porów­nać urzą­dze­nia o róż­nym prze­zna­cze­niu, pocho­dzące wyłącz­nie od reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów Pol­skich i euro­pej­skich. Pozwala to Klien­towi wybrać roz­wią­za­nie naj­bar­dziej opła­calne dla niego i jego rodziny.

W brie­fingu uczest­ni­czyli Rafał Cie­ślaw­ski (Bank Ochrony Śro­do­wi­ska), Rafał Przy­by­ło­wicz — eks­pert ds. pomp cie­pła (Pol­ska Orga­ni­za­cja Roz­woju Tech­no­lo­gii Pomp Cie­pła, Eco­Fo­rest), Mar­cin Super­nak — eks­pert ds. kolek­to­rów sło­necz­nych (OEM Solar), Bar­tło­miej Bubiak — eks­pert ds. foto­wol­ta­iki (Cal­do­ris Pol­ska), Łukasz Wosz­czyna – eks­pert ds. kotłów (Weishaupt), Jan Pająk — radny miej­ski Gliwic.

  • CentrumOZE - otwarcie - galeria
  • CentrumOZE - otwarcie - galeria
  • CentrumOZE - otwarcie - galeria
  • CentrumOZE - otwarcie - galeria
  • CentrumOZE - otwarcie - galeria
  • CentrumOZE - otwarcie - galeria
  • CentrumOZE - otwarcie - galeria
  • CentrumOZE - otwarcie - galeria
  • briefing_09