usługi

ikonka projekt i dobór urządzeń

Cen­trum OZE to wyjąt­kowy salon sprze­daży, który umoż­li­wia porów­na­nie i prze­te­sto­wa­nie w jed­nym miej­scu urzą­dzeń pocho­dzą­cych od wielu reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów. Pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wani doradcy poma­gają zapro­jek­to­wać insta­la­cję opty­mal­nie dopa­so­waną do rodzaju budynku, liczby miesz­kań­ców i ich potrzeb. Mamy do wyboru nie­zwy­kle bogatą ofertę pomp cie­pła, kolek­to­rów sło­necz­nych, eko­lo­gicz­nych kotłów, paneli foto­wol­ta­icz­nych, sys­te­mów wen­ty­la­cji i reku­pe­ra­cji, dla­tego już pod­czas pla­no­wa­nia inwe­sty­cji potra­fimy dokład­nie obli­czyć oszczęd­no­ści uzy­ski­wane po termomodernizacji.

ikonka usługi instalacyjne

Dla inwe­sto­rów pla­nu­ją­cych roz­po­czę­cie budowy, przy­go­to­wu­jemy indy­wi­du­alne pro­jekty domu ener­go­osz­częd­nego, a także wspie­ramy pod­czas kolej­nych eta­pów budowy. Wyko­nu­jemy przed­miary, kosz­to­rysy, inwen­ta­ry­za­cje budow­lane, włącz­nie z dia­gno­styką cieplną, audy­tem i świa­dec­twem ener­ge­tycz­nym budynku. Do mon­tażu i pierw­szego uru­cho­mie­nia sys­te­mów grzew­czych pole­camy wykwa­li­fi­ko­wa­nych i spraw­dzo­nych insta­la­to­rów, z wła­snym nad­zo­rem wykonawczym.

ikonka gwarancje i serwisowanie

Kom­plek­sowe usługi Cen­trum OZE obej­mują także roz­bu­do­wany sys­tem świad­czeń zapew­nia­ją­cych bez­pieczne użyt­ko­wa­nie i dłu­go­let­nią żywot­ność ofe­ro­wa­nych sys­te­mów insta­la­cyj­nych. Abo­na­men­towe pakiety Spo­koj­ny­Dom Stan­dard, Spo­koj­ny­Dom Plus oraz Spo­koj­ny­Dom Pre­mium dają gwa­ran­cję bły­ska­wicz­nego i facho­wego ser­wisu urzą­dzeń grzewczych.

CentrumOZE - usługi

Centrum OZE jest przedstawicielem firm:

 • Ariston
 • Panasonic
 • Caldoris
 • ecoForest
 • Emmeti
 • Ochsner
 • Watt
 • Fränkische
 • ACV
 • Ebeco
 • Hymon
 • OEM Solar
 • PPC
 • ASPOL FV