kariera

Pro­fe­sjo­nalni doradcy CentrumOZE.pl pro­jek­tują sys­temy CO i CWU ide­al­nie dopa­so­wane do potrzeb użyt­kow­ni­ków. Dyna­miczny zespół two­rzą spe­cja­li­ści z doświad­cze­niem w branży insta­la­cyj­nej i grzew­czej. Dołącz do nas i roz­wiń karierę w branży zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii OZE.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji korzystając z formularza.

Audytor energetyczny

Miej­sce pracy: Gli­wice
Region: ślą­skie


  Opis sta­no­wi­ska:
 • wyko­ny­wa­nie audy­tów energetycznych
 • wspar­cie mery­to­ryczne pra­cow­ni­ków zespołu sprzedaży
 • uczest­nic­two w spo­tka­niach z Klientami
 • współ­praca z audy­to­rami zewnętrznymi
 • wery­fi­ka­cja rapor­tów poau­dy­to­wych pod kątem ich zgod­no­ści z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa i wyma­ga­niami norm technicznych


  Wyma­ga­nia:

 • wykształ­ce­nie wyż­sze inżynierskie
 • doświad­cze­nie w spo­rzą­dza­niu audy­tów energetycznych
 • wie­dza z zakresu regu­la­cji praw­nych doty­czą­cych efek­tyw­no­ści energetycznej
 • sze­roka wie­dza z zakresu energetyki
 • samo­dziel­ność w pla­no­wa­niu swo­jej pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • kre­atyw­ność, pomy­sło­wość, komu­ni­ka­tyw­ność, dyspozycyjność
 • mile widziana zna­jo­mość branży OZE
  Ofe­ru­jemy:

 • pracę w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku z jasno wyzna­czo­nymi celami,
 • umowę o pracę,
 • atrak­cyjne wyna­gro­dze­nie dodat­kowo pre­miu­jące efekty pracy,
 • nie­zbędne narzę­dzia pracy,
 • roz­wój zawo­dowy poprzez udział w szko­le­niach tech­nicz­nych i pro­duk­to­wych oraz współ­pracę z doświad­czoną kadrą eks­per­tów OZE,
 • moż­li­wość pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji i kom­pe­ten­cji zawodowych.

Inżynier Projektu

Miej­sce pracy: Gli­wice
Region: ślą­skie


  Opis sta­no­wi­ska:
 • przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji wykonawczej
 • repre­zen­to­wa­nie firmy pod­czas spotkań/narad na budowie
 • logi­styka budowy
 • nad­zór inwestycji
 • ana­liza ogło­szeń przetargowych
 • przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji przetargowej
 • doradz­two i obsługa tech­niczna klienta
 • wyko­ny­wa­nie wycen, ana­liz opła­cal­no­ści i ofert


  Wyma­ga­nia:

 • wykształ­ce­nie wyż­sze tech­niczne — pre­fe­ro­wane kie­run­kowe, [wydział elek­tryczny – zna­jo­mość zagad­nień zwią­za­nych z insta­la­cjami elek­trycz­nymi w budynkach],
 • zna­jo­mość branży OZE i elektrycznej,
 • umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia zagad­nień technicznych,
 • dobra zna­jo­mość pakietu MS Office, mile widziane: CAD oraz pro­gra­mów projektowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wysoka komu­ni­ka­tyw­ność,
 • dys­po­zy­cyj­ność.
  Ofe­ru­jemy:

 • pracę w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku z jasno wyzna­czo­nymi celami,
 • umowę o pracę,
 • atrak­cyjne wyna­gro­dze­nie dodat­kowo pre­miu­jące efekty pracy,
 • nie­zbędne narzę­dzia pracy,
 • roz­wój zawo­dowy poprzez udział w szko­le­niach tech­nicz­nych i pro­duk­to­wych oraz współ­pracę z doświad­czoną kadrą eks­per­tów OZE,
 • moż­li­wość pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji i kom­pe­ten­cji zawodowych.

Imię i nazwi­sko

wpisz sta­no­wi­sko

data uro­dze­nia

adres e-mail

tele­fon kon­tak­towy

wykształ­ce­nie

dodat­kowe infor­ma­cje

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha

załącz swoje CV *


* Pro­simy o zawar­cie w CV klau­zuli: „Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej ofer­cie pracy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­cesu rekru­ta­cji pro­wa­dzo­nego przez Przed­się­bior­stwo Remon­towe Urzą­dzeń Ener­ge­tycz­nych „ECO­MEX” Sp. z o.o. z sie­dzibą w Gli­wi­cach ul. Karo­linki 58 zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Infor­mu­jemy, że Admi­ni­stra­to­rem danych jest Przed­się­bior­stwo Remon­towe Urzą­dzeń Ener­ge­tycz­nych „ECO­MEX” Sp. z o.o. z sie­dzibą w Gli­wi­cach przy ul. ul. Karo­linki 58. Dane zbie­rane są dla potrzeb rekru­ta­cji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do tre­ści swo­ich danych oraz ich popra­wia­nia. Poda­nie danych w zakre­sie okre­ślo­nym prze­pi­sami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wyko­naw­czych jest obo­wiąz­kowe. Poda­nie dodat­ko­wych danych oso­bo­wych jest dobrowolne.”