UWAGA! Liczba dota­cji w ramach pro­gramu Pro­su­ment dla woj. opol­skiego jest ogra­ni­czona i nawet naj­mniej­sze spóź­nie­nie może spo­wo­do­wać nie otrzy­ma­nie dofinansowania!

ecoGEO SOLAR

Pompa cie­pła ecoGEO SOLAR jest zbu­do­wana z zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie ele­men­tów elek­tro­nicz­nych i pozwala na bez­po­śred­nie pod­łą­cze­nie paneli foto­wol­ta­icz­nych, które dostar­czają ener­gii elek­trycz­nej potrzeb­nej do pracy pompy. Auto­mat zarzą­dza ener­gią elek­tryczną, wytwa­rzaną przez panele sło­neczne, poda­jąc pom­pie cie­pła ener­gię potrzebną do jej funk­cjo­no­wa­nia i prze­zna­cza­jąc nad­wyżkę ener­gii do użytku domo­wego: łado­wa­nia aku­mu­la­to­rów maga­zynu ener­gii, łado­wa­nia aku­mu­la­to­rów samo­cho­dów elek­trycz­nych lub wpro­wa­dza­nia czę­ści ener­gii do sieci elektrycznej.

Rów­no­cze­śnie wytwa­rza­jąc cie­pło i prąd pozwala uzy­skać dota­cję aż do 30 000,00 zł z WFOŚiGW

program Prosument dla woj. opolskiego

Pro­su­ment Opol­ski – Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Opolu wpro­wa­dza pro­gram dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji w odna­wialne źró­dła ener­gii, takie jak: kolek­tory sło­neczne, sys­temy foto­wol­ta­iczne, pompy cie­pła, elek­trow­nie wia­trowe. Wspar­ciem finan­so­wym mogą zostać objęte przed­się­wzię­cia pole­ga­jące na zaku­pie i mon­tażu mikro­in­sta­la­cji odna­wial­nych źró­deł ener­gii ciepl­nej lub ener­gii elek­trycz­nej na potrzeby ist­nie­ją­cych lub będą­cych w budo­wie budyn­ków miesz­kal­nych jed­no­ro­dzin­nych lub wielorodzinnych.

pozostałe urządzenia kwalifikujące się do dotacji dla programu Prosumen w woj. Opolskim

w Cen­trumOZE.pl znaj­dziesz inne urzą­dze­nia kwa­li­fi­ku­jące się do dota­cji Pro­gramu Pro­su­ment opolski.

Spe­cja­li­ści z Cen­trumOZE.pl przy­go­to­wali wyjąt­kową ofertę już dziś skon­tak­tuj się z nami lub wypeł­nij formularzWybierz porę kontaktu

Wybierz temat

Jaki w domu jest dach?

Jaka jest powierzch­nia dachu?

Wpisz imię i nazwisko

Podaj numer telefonu:

Wpisz adres email

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. nr. 133, poz. 883) przez CentrumOZE.pl /właścicielem marki entrumOZE.pl jest Przed­się­bior­stwo Remon­towe Urzą­dzeń Ener­ge­tycz­nych Eco­mex spółka z o.o./.

 Wyra­żam zgodę na prze­ka­zy­wa­nie mi infor­ma­cji han­dlo­wych środ­kami komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej przez CentrumOZE.pl /właścicielem marki entrumOZE.pl jest Przed­się­bior­stwo Remon­towe Urzą­dzeń Ener­ge­tycz­nych Eco­mex spółka z o.o./.

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha


Nasi eks­perci skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h