14 razy TAK
dla serii pomp ciepła ecoGEO

 • sprężarki Copeland Scroll
  Specjalnie zaprojektowane na potrzeby technologii Inverter zapewniają większą wydajność niż tradycyjne sprężarki.
 • elektroniczny zawór rozprężny
  Optymalizuje działanie i wydajność naszej geotermalnej pompy ciepła.
 • jednofazowe lub trójfazowe źródło zasilania
  Prestiżowy Austriacki Instytut Technologii (AIT) potwierdza, że nasze pompy mają najwyższą wydajność na rynku jednofazowych geotermalnych pomp ciepła.
 • wysoka wydajność (klasa energetyczna A) i pompy o zmiennej prędkości cyrkulacji
  Cyrkulacyjne pompy, zarówno pierwszego jak i drugiego obiegu, dokładnie dostosowują swoją prędkość do grzania lub chłodzenia zapewniając większą wydajność i mniejszy koszt. Ponadto są wysoce oszczędne, tj. klasa energetyczna A i duża moc oznaczają, że nie ma potrzeby stosowania kosztownych pomp pomocniczych.
 • asymetryczna płyta wymiennika ciepła Alfa Laval
  Najnowsze osiągnięcie w płytach wymiennika ciepła, jej asymetryczna konstrukcja i innowacyjny system dystrybucji chłodziwa Equalancer pozwala oszczędzić do 15% na powierzchni wymiany, co czyni go najlepszym na rynku.
 • zintegrowany zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej
  Przy pojemności 170 litrów, jego karbowana spiralna wężownica zwiększa powierzchnię kontaktu (do 2,2 m2) poprawia transfer ciepła i pozwala skrócić czas nagrzewania. Z drugiej strony model podstawowy (bez zbiornika ciepłej wody użytkowej) wykorzystuje zawór trójdrożny do produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej.
 • aktywne chłodzenie dzięki odwróceniu cyklu (Model B3 i C3)
  System odwróconego cyklu zastosowany w geotermalnych pompach ciepła Ecoforest pozwala na przeprowadzenie grzania i chłodzenia na tej samej aparaturze bez konieczności instalowania dodatkowych zewnętrznych modułów, które obniżają wydajność i zwiększają koszty instalacji.
 • technologia CHW (Zamknięty system produkcji gorącej wody)
  Bazuje na wprowadzeniu trzeciego wymiennika ciepła przeznaczonego wyłącznie do produkcji ciepłej wody użytkowej przez zamknięty obieg z własną pompą cyrkulacyjną. Ta innowacyjna technologia pozwala na produkcję ciepła/chłodzenia i ciepłej wody użytkowej w tym samym czasie.
 • zintegrowane chłodzenie pasywne (Model B2 i C2)
  Pompa ciepła zawiera trzeci wymiennik ciepła i dwa trójdrożne zawory do produkcji pasywnego chłodzenia bez konieczności dodawania czegokolwiek.
 • odzyskiwanie ciepła generowanego w inwerterze
  Dostarcza dodatkową, darmową energię, która przyczynia się zdecydowanie do osiągnięcia wyższego COP w pompach ciepła.
 • miękki start
  Uniknięto charakterystycznego dla tradycyjnych pomp szczytowego zużycia prądu w momencie uruchamiania kompresora.
 • nasze własne strategie kontroli
  Operacje automatycznie dostosowywane do potrzeb każdej instalacji.
 • zintegrowane naczynia wzbiorcze
  Przyczynia się do bardziej kompaktowej i ekonomicznej instalacji.
 • czynnik chłodniczy R410A
  Najlepsze czynnik chłodniczy do pomp ciepła. Wysoka wydajność i znikomy wpływ na środowisko.
technologia inverterowa
w pompach ciepła ecoGEO

pierwszy europejski producent wykorzystujący
Copeland Inverter Technology®

Wykres przedstawiający różnicę pracy pomiędzy pompą ciepła z inverterem i bez niego: Technologia inverterowa w pompach ciepła to nic innego jak płynne sterowanie obrotami sprężarki, a tym samym płynne sterowanie mocą pompy ciepła. Inverter i regulator cały czas „pilnują” zapotrzebowania na ciepło i do niego właśnie dostosowują moc grzewczą urządzenia. Dodatkowo cały czas kontrolują różnicę temperatur medium wchodzącego i wychodzącego aby jak najbardziej zoptymalizować pracę. Obniża to koszty eksploatacji instalacji z inverterową pompą ciepła. Do tej pory takie rozwiązania były stosowane tylko w pompach ciepła powietrze-woda, a od kilku lat firma ECOFOREST stosuje je w urządzeniach glikolowych.

kompleksowy system ciepło - zimno teraz jedno urządzenie zapewnia
grzanie w zimie oraz klimatyzację latem

Geo­ter­miczne pompy cie­pła Eco­fo­rest zapew­niają zin­te­gro­waną kli­ma­ty­za­cję, to zna­czy ogrze­wa­nie zimą, chło­dze­nie latem oraz cie­płą bie­żącą wodę przez cały rok. To jest naj­waż­niej­sza cecha naszych pomp cie­pła i bez wąt­pie­nia jest praw­dziwą rewo­lu­cją na polu kli­ma­ty­za­cji. Przy udziale tech­no­lo­gii roz­wi­nię­tej przez Eco­fo­rest w przy­padku pomp cie­pła nie ma potrzeby inwe­sto­wa­nia w dodat­kową insta­la­cję kli­ma­ty­za­cji chło­dzą­cej. Prze­cho­dze­nie z gorąca do orzeź­wie­nia jest tak pro­ste jak wci­śnię­cie jed­nego przycisku.

Pod­czas sezonu zimo­wego tem­pe­ra­tura ziemi jest wyż­sza niż oto­cze­nia, dla­tego pompa czer­pie cie­pło z ziemi i prze­nosi je do naszego domu.

lato
zima
dobierz glikolową pompę ciepła ecoFOREST

Oferta

ecoGEO BASIC

Superwydajne uniwersalne pompy ciepła. Szeroki zakres mocy oraz pełna elastyczność czynią te urządzenia bezkonkurencyjnymi na rynku.

• modulowana moc grzewcza 3-12 kW (230V)
• modulowana moc grzewcza 5-22 kW (230/400V)
• zawór przełączający do C.W.U.
• elektroniczne pompy obiegowe DZ/GZ
• zintegrowane naczynia przeponowe DZ/GZ
• zawór bezpieczeństwa DZ/GZ
• chłodzenie aktywne (model B3)
• chłodzenie pasywne (model B2)
• licznik ciepła i energii
• zdalne sterowanie Th-thune
• dodatkowe wyciszenie sprężarki
• niski prąd rozruchowy dzięki technologii inverterowej
ecoGEO B1 ecoGEO B2 ecoGEO B3
moc 3-12 kW 5-22 kW 3-12 kW 5-22 kW 3-12 kW 5-22 kW
zasilanie 230V 230V 400V 230V 230V 400V 230V 230V 400V
chłodzenie n/d
pasywne[?]
Jeśli miesz­kasz w stre­fie umiar­ko­wa­nej, w któ­rej pod­czas naj­cie­plej­szych mie­sięcy nie są osią­gane naj­wyż­sze tem­pe­ra­tury, chło­dze­nie pasywne jest lep­szą opcją. W tym przy­padku geo­ter­miczne pompy cie­pła Eco­fo­rest są wypo­sa­żone w dodat­kowe wymien­niki cie­pła, w któ­rych gli­kol ochło­dzony pod­czas cyr­ku­la­cji w sys­te­mie prze­chwy­ty­wa­nia, chło­dzi wodę w sys­te­mie emi­sji, która krą­żąc w naszym ogrze­wa­niu pod­ło­go­wym czy kli­ma­kon­wek­to­rach powo­duje pożą­dany spa­dek tem­pe­ra­tury wewnątrz domu, i wszystko to przy zuży­ciu niż­szym niż w parze żarówek.
aktywne[?]
W naj­cie­plej­szych stre­fach, które wyma­gają więk­szego chło­dze­nia, kom­pre­sor pompy cie­pła uru­cha­mia się w tym samym cza­sie, co zmiana kie­runku prze­pływu chło­dziwa do sys­temu chło­dzą­cego, pod­czas któ­rego geo­ter­miczna pompa cie­pła zmie­nia się w wydajny sys­tem kli­ma­ty­za­cji chło­dzą­cej dla naszego domu. Wydaj­ność geo­ter­micz­nej pompy cie­pła w try­bie chło­dze­nia aktyw­nego jest wyż­sza niż w tra­dy­cyj­nych sys­te­mach kli­ma­ty­za­cji chłodzącej.
zasobnik n/d n/d n/d
COP1[?]
Stosunek mocy grzewczej do mocy pobieranej przez urządzenie grzewcze.
4,9 4,9 4,9
EER2[?]
Stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie chłodnicze.
n/d n/d 6,1-6,9
cena zapytaj zapytaj zapytaj
1Zgodnie z EN 14511,0/-3 - 30/35°C, łącznie z pompami obiegowymi.
2Zgodne z EN 14511,7/12 - 30/35°C, łącznie z pompą obiegową. w oczekiwaniu na certyfikat.

ecoGEO COMPACT

Grupa pomp ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem CWU. Idealne rozwiązanie które pozwoli zaoszczędzić miejsce w kotłowni.

• modulowana moc grzewcza 3-12 kW (230V)
• modulowana moc grzewcza 5-22 kW (230/400V)
• zintegrowany zasobnik INOX 170 litrów
• zawór przełączający do C.W.U.
• elektroniczne pompy obiegowe DZ/GZ
• zintegrowane naczynia przeponowe DZ/GZ
• zawór bezpieczeństwa DZ/GZ
• chłodzenie aktywne (model C3)
• chłodzenie pasywne (model C2)
• licznik ciepła i energii
• zdalne sterowanie Th-thune
• dodatkowe wyciszenie sprężarki
• niski prąd rozruchowy dzięki technologii inverterowej
ecoGEO C1 ecoGEO C2 ecoGEO C3
moc 3-12 kW 5-22 kW 3-12 kW 5-22 kW 3-12 kW 5-22 kW
zasilanie 230V 230V 400V 230V 230V 400V 230V 230V 400V
chłodzenie n/d
pasywne[?]
Jeśli miesz­kasz w stre­fie umiar­ko­wa­nej, w któ­rej pod­czas naj­cie­plej­szych mie­sięcy nie są osią­gane naj­wyż­sze tem­pe­ra­tury, chło­dze­nie pasywne jest lep­szą opcją. W tym przy­padku geo­ter­miczne pompy cie­pła Eco­fo­rest są wypo­sa­żone w dodat­kowe wymien­niki cie­pła, w któ­rych gli­kol ochło­dzony pod­czas cyr­ku­la­cji w sys­te­mie prze­chwy­ty­wa­nia, chło­dzi wodę w sys­te­mie emi­sji, która krą­żąc w naszym ogrze­wa­niu pod­ło­go­wym czy kli­ma­kon­wek­to­rach powo­duje pożą­dany spa­dek tem­pe­ra­tury wewnątrz domu, i wszystko to przy zuży­ciu niż­szym niż w parze żarówek.
aktywne[?]
W naj­cie­plej­szych stre­fach, które wyma­gają więk­szego chło­dze­nia, kom­pre­sor pompy cie­pła uru­cha­mia się w tym samym cza­sie, co zmiana kie­runku prze­pływu chło­dziwa do sys­temu chło­dzą­cego, pod­czas któ­rego geo­ter­miczna pompa cie­pła zmie­nia się w wydajny sys­tem kli­ma­ty­za­cji chło­dzą­cej dla naszego domu. Wydaj­ność geo­ter­micz­nej pompy cie­pła w try­bie chło­dze­nia aktyw­nego jest wyż­sza niż w tra­dy­cyj­nych sys­te­mach kli­ma­ty­za­cji chłodzącej.
zasobnik
INOX[?] 170 l
Stal o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję.
INOX[?] 170 l
Stal o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję.
INOX[?] 170 l
Stal o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję.
COP1[?]
Stosunek mocy grzewczej do mocy pobieranej przez urządzenie grzewcze.
4,9 4,9 4,9
EER2[?]
Stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie chłodnicze.
n/d n/d 6,1-6,9
cena zapytaj zapytaj zapytaj
1Zgodnie z EN 14511,0/-3 - 30/35°C, łącznie z pompami obiegowymi.
2Zgodne z EN 14511,7/12 - 30/35°C, łącznie z pompą obiegową. w oczekiwaniu na certyfikat.

ecoGEO HP

Superwydajna, glikolowa pompa ciepła dużej mocy przeznaczona do pracy w najbardziej ekstremalnych warunkach. Możliwe łącznie pomp w kaskady.

• modulowana moc grzewcza 12-40 kW
• modulowana moc grzewcza 15-70 kW
• modulowana moc grzewcza 25-100 kW
• możliwość łączenia w kaskady
ecoGEO HP1 ecoGEO HP2 ecoGEO HP3
moc 12-40 kW 15-70 kW 25-100 kW
zasilanie 400V 400V 400V
chłodzenie n/d n/d n/d
zasobnik n/d n/d n/d
COP1[?]
Stosunek mocy grzewczej do mocy pobieranej przez urządzenie grzewcze.
4,6-5 4,6-5 4,6-5
cena zapytaj zapytaj zapytaj
1Zgodne z EN 14511,0/-3 - 30/35oC, łącznie z pompami obiegowymi.

sprawdź hybrydowe rozwiązania ecoFORESTpompy ciepła ecoGEO oparte są na podzespołach
najlepszych producentów:

zadzwoń 662 801 952 lub wypełnij formularz,
a nasi ekspeci skontaktują się z Tobą w ciągu 24h
web powered by CentrumOZE.pl - © all rights reserved