ecoGEO SOLAR równolegle wytwarza ciepło i prąd
  ecoGEO SOLAR

Energetyczna rewolucja

Pompa ciepła ecoGEO SOLAR jest zbudowana z zaawansowanych technologicznie elementów elektronicznych i pozwala na bezpośrednie podłączenie paneli fotowoltaicznych, które dostarczają energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompy. Automat zarządza energią elektryczną, wytwarzaną przez panele słoneczne, podając pompie ciepła energię potrzebną do jej funkcjonowania i przeznaczając nadwyżkę energii do użytku domowego: ładowania akumulatorów magazynu energii, ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych lub wprowadzania części energii do sieci elektrycznej. W przypadku gdy pompa zużywa więcej energii niż ta, którą wytwarzają panele, automatycznie pobierze brakującą energię z sieci elektrycznej lub z akumulatorów magazynujących wytworzoną wcześniej energię. Wszystkie te czynności wykonywane są w sposób automatyczny.

zalety ecoGEO SOLAR

Posiada wszystkie cechy geotermalnych pomp ciepła ecoGEO
Bezpośrednie połączenie z panelami fotovoltaicznymi
Zaawansowany system zarządzania energią (elektryczną i cieplną)
Dwie możliwe konfiguracje: podłączenie lub odłączenie od sieci
Ładowanie samochodu elektrycznego
Ładowanie akumulatorów zewnętrznych do magazynowania energii
Ekran dotykowy
Wszystkie zabezpieczenia zintegrowane

wszystko zintegrowane w jednej obudowie

 

wszystko zintegrowane w jednej obudowie

 
 

ecoGEO SOLAR

ecoGEO SOLAR

Pierwsza na świecie glikolowa pompa ciepła z bezpośrednim podłączniem paneli fotowoltaicznych.

 • modulowana moc grzewcza 3-12 kW (230V) 5-22 kW (230/400V)
 • zawór przełączający do C.W.U.
 • elektroniczne pompy obiegowe DZ/GZ
 • zintegrowane naczynia przeponowe DZ/GZ
 • zawór bezpieczeństwa DZ/GZ
 • chłodzenie aktywne (model M3)
 • chłodzenie pasywne (model M2)
 • licznik ciepła i energii
 • zdalne sterowanie Th-thune
 • dodatkowe wyciszenie sprężarki
 • niski prąd rozruchowy dzięki technologii inverterowej
 • zintegrowane akumulatory
ecoGEO SOLAR M1 ecoGEO SOLAR M2 ecoGEO SOLAR M3
moc 3-12 kW 5-22 kW 3-12 kW 5-22 kW 3-12 kW 5-22 kW
zasilanie 230V 230V 400V 230V 230V 400V 230V 230V 400V
chłodzenie n/d
pasywne[?]
Jeśli miesz­kasz w stre­fie umiar­ko­wa­nej, w któ­rej pod­czas naj­cie­plej­szych mie­sięcy nie są osią­gane naj­wyż­sze tem­pe­ra­tury, chło­dze­nie pasywne jest lep­szą opcją. W tym przy­padku geo­ter­miczne pompy cie­pła Eco­fo­rest są wypo­sa­żone w dodat­kowe wymien­niki cie­pła, w któ­rych gli­kol ochło­dzony pod­czas cyr­ku­la­cji w sys­te­mie prze­chwy­ty­wa­nia, chło­dzi wodę w sys­te­mie emi­sji, która krą­żąc w naszym ogrze­wa­niu pod­ło­go­wym czy kli­ma­kon­wek­to­rach powo­duje pożą­dany spa­dek tem­pe­ra­tury wewnątrz domu, i wszystko to przy zuży­ciu niż­szym niż w parze żarówek.
aktywne[?]
W naj­cie­plej­szych stre­fach, które wyma­gają więk­szego chło­dze­nia, kom­pre­sor pompy cie­pła uru­cha­mia się w tym samym cza­sie, co zmiana kie­runku prze­pływu chło­dziwa do sys­temu chło­dzą­cego, pod­czas któ­rego geo­ter­miczna pompa cie­pła zmie­nia się w wydajny sys­tem kli­ma­ty­za­cji chło­dzą­cej dla naszego domu. Wydaj­ność geo­ter­micz­nej pompy cie­pła w try­bie chło­dze­nia aktyw­nego jest wyż­sza niż w tra­dy­cyj­nych sys­te­mach kli­ma­ty­za­cji chłodzącej.
COP1[?]
Stosunek mocy grzewczej do mocy pobieranej przez urządzenie grzewcze.
4,6 4,9 4,6 4,9 4,6 4,9
EER2[?]
Stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie chłodnicze.
n/d n/d 6,1-6,9
cena zapytaj zapytaj zapytaj
1Zgodnie z EN 14511,0/-3 - 30/35°C, łącznie z pompami obiegowymi.
2Zgodne z EN 14511,7/12 - 30/35°C, łącznie z pompą obiegową. w oczekiwaniu na certyfikat.