Kominki na pelet bły­ska­wiczne ogrze­wają pomiesz­cze­nia. Są przy tym funk­cjo­nal­nym dopeł­nie­niem deko­ra­cji w domu, pracy czy innej prze­strzeni użyt­ko­wej. Jest to świetna alter­na­tywa dla kla­sycz­nego kominka, z wła­snym ste­row­ni­kiem elek­tro­nicz­nym, który umoż­li­wia roz­pa­le­nie kominka na odle­głość o dowol­nej porze.

 • kominki z dystrybucją ciepłego powietrza
  sprawdź naszą ofertę
 • kominki z płaszczem wodnym
  sprawdź naszą ofertę
 • kominki konwekcyjne
  sprawdź naszą ofertę
 • budowa kominka na pellet
  zobacz więcej