programy

W Cen­trum OZE poma­gamy sko­rzy­stać z licz­nych pro­gra­mów dofi­nan­so­wa­nia na zakup i mon­taż tech­no­lo­gii przy­ja­znych śro­do­wi­sku natu­ral­nemu. W naszym salo­nie dobie­rzesz odpo­wied­nie urzą­dze­nia i spo­sób finan­so­wa­nia inwe­sty­cji, korzy­sta­jąc m.in. z opcji łączo­nej w tzw. pakie­cie cross. Nasi doradcy wyja­śnią, jak pozy­skać dota­cję, przy­go­tują wnio­sek kre­dy­towy, wskażą naj­lep­szy pro­gram wpar­cia dla OZE.

CentrumOZE - dofinansowanie - programy dofinansowań

do 40% dotacji do fotowoltaiki dla mieszkańców Warszawy

Dofi­nan­so­wa­nie nawet 80 proc. kosz­tów zwią­za­nych z mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych oraz innych źró­deł ener­gii odna­wial­nej zapew­nia Urząd Miasta […]

Program Ograniczenia Niskij Emisji dla mieszkańców miasta Gliwic

Centrumoze.pl zapra­sza Miesz­kań­ców Mia­sta Gli­wic do udziału w dodat­ko­wym nabo­rze wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję zadań termomodernizacyjnych […]

Wyjaśnienie dotyczące współpracy z WFOŚiGW w Katowicach

CentrumOZE.pl wyja­śnia, że w pro­gra­mach pozy­ski­wa­nia dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków NFO­ŚiGW oraz woje­wódz­kich fun­du­szy ochrony śro­do­wi­ska i gospo­darki wodnej […]

Rozliczenia i net-metering

Obo­wiązki sieci ener­ge­tycz­nych wyni­ka­jące z ustawy o OZE, która obo­wią­zuje od 1 stycz­nia 2016 r.: obo­wią­zek zakupu ener­gii elek­trycz­nej z nowobudowanych […]

Wsparcie fotowoltaiki dla firm

Firmy z woje­wódz­twa ślą­skiego chcące zre­ali­zo­wać inwe­sty­cję w insta­la­cje foto­wol­ta­iczne mogą liczyć na wspar­cie finan­sowe ze środ­ków WFO­ŚiGW w Katowicach. […]

Dotacje prosumenckie

Pre­fe­ren­cyjny kre­dyt na zakup i mon­taż mikro­in­sta­la­cji OZE w pro­gra­mie Pro­su­ment dostępny jest jedy­nie w Banku Ochrony Śro­do­wi­ska. Eko­Kre­dyt Pro­su­ment w BOŚ […]

Jak skorzystać z taryf gwarantowanych?

Ustawa o OZE prze­wi­duje wspar­cie dla mikro­in­sta­la­cji pro­su­menc­kich za pomocą mecha­ni­zmu obo­wiąz­ko­wego odkupu ener­gii elek­trycz­nej. Prąd z wła­snej instalacji […]

Prosument w województwie opolskim

opolskie

Pro­su­ment Opol­ski – Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Opolu wpro­wa­dza pro­gram dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji w odna­wialne źródła […]

program PONE

Kolejne gminy wdra­żają pro­gram ogra­ni­cze­nia niskiej emi­sji. Dzięki PONE miesz­kańcy korzy­stają z dota­cji przy wymia­nie sta­rych kotłów i pie­ców na nowo­cze­sne urządzenia […]

program dopłat NFOŚiGW do kolektorów słonecznych

Pro­gram dopłat NFO­ŚiGW do kolek­to­rów sło­necz­nych reali­zo­wany za pomocą BOŚ — sło­neczny eko kre­dyt + dota­cja do 45% kapi­tału kre­dytu ban­ko­wego – prze­zna­czony dla […]

program dotacji gminnych i miejskich

Pro­gram dota­cji gmin­nych i miej­skich do zmiany tra­dy­cyj­nych sys­te­mów grzew­czych na OZE, gdzie poziom dota­cji jest różny w róż­nych mia­stach, np. Gli­wice – do 4000 zł, […]

dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Dopłaty do kre­dy­tów na budowę domów ener­go­osz­częd­nych - prze­zna­czony dla osób fizycz­nych i wspól­not miesz­ka­nio­wych w ramach linii LDE-2 przy współ­pracy z WFOŚiGW […]

program PolSEFF dla firm

Pro­gram Pol­SEFF dla firm – moż­liwa pre­mia inwe­sty­cyjna w wyso­ko­ści 15% w przy­padku inwe­sty­cji w ener­gię odna­wialną, w szcze­gól­no­ści przy wykorzystaniu […]

kredyty z BOŚ

Kre­dyty z BOŚ na zakup urzą­dzeń słu­żą­cych ochro­nie śro­do­wi­ska prze­zna­czone dla osób fizycz­nych, wspól­not miesz­ka­nio­wych i mikro­przed­się­biorstw. Okres […]

program „kredyt z klimatem”

Pro­gram „kre­dyt z kli­ma­tem” NFO­ZiGW reli­zo­wany przez BOŚ — prze­zna­czony na reali­za­cję przed­się­wzięć eko­lo­gicz­nych dla mikro­przed­się­biorstw. Pro­gram jest […]

kredyty w formule „trzeciej strony”

Kre­dyty w for­mule „trze­ciej strony” reali­zo­wane przez BOŚ prze­zna­czone dla mikro­przed­się­biorstw reali­zu­ją­cych przed­się­wzię­cie eko­lo­giczne w obiekcie […]

kredyt EkoOdnowa

Kre­dyt Eko­Od­nowa reali­zo­wany przez BOŚ we współ­pracy z KfW  (Kre­di­tan­staldt fur Wie­de­rau­fbau) prze­zna­czony m.in. na zwięk­sze­nie war­to­ści majątku trwałego […]

kredyty z linii kredytowej Nordic Investment Bank

Kre­dyty z linii kre­dy­to­wej Nor­dic Inve­st­ment Bank (NIB) prze­zna­czone na poprawę śro­do­wi­ska natu­ral­nego poprzez m.in inwe­sty­cję w sek­to­rach zwią­za­nych z ochroną […]

program „Kawka”

Pro­gram „Kawka” reali­zo­wany przez WFO­ŚiGW, któ­rego bene­fi­cjen­tem są osoby prawne reali­zu­jące przed­się­wzię­cia w zakre­sie likwi­da­cji niskiej emi­sji oraz […]

program „Bocian”

Pro­gram „Bocian” będzie obej­mo­wał dzia­ła­nia w zakre­sie wspie­ra­nia roz­pro­szo­nych, odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Formą dofi­nan­so­wa­nia będzie pożyczka, […]

program EkoKredyt PV

Pro­gram Eko­Kre­dyt PV dostępny w BOŚ dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, prze­zna­czony na reali­za­cję inwe­sty­cji w przy­do­mowe insta­la­cje foto­wol­ta­iczne. Ten program […]

program EkoPożyczka

Pro­gram Eko­Po­życzka dostępny w BOŚ prze­zna­czony dla osób fizycz­nych na pokry­cie kosz­tów zaku­pów m.in. kotłów c.o. speł­nia­ją­cych normy eko­lo­giczne, pomp ciepła, […]

program Prosument

Pro­gram Pro­su­ment skie­ro­wany jest do osób i insty­tu­cji, które korzy­stać będą z odna­wial­nych źró­deł ener­gii na potrzeby jed­no­cze­snej produkcji […]