produkty

W Cen­trum OZE pre­zen­tu­jemy pro­dukty w dwóch kate­go­riach (Ogrzej domPod­grzej wodę). Uła­twia to dobór urzą­dzeń po wzglę­dem potrzeb użyt­kow­ni­ków, np. więk­szość pro­duk­tów do ogrze­wa­nia budynku posiada rów­no­cze­śnie funk­cję pod­grze­wa­nia wody.

W dziale Ogrzej dom przy­go­to­wa­li­śmy ofertę insta­la­cji cen­tral­nego ogrze­wa­nia (CO). Pro­po­no­wane zestawy skom­po­no­wane są w taki spo­sób, aby nakłady inwe­sty­cyjne były opty­mal­nie dopa­so­wane do zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło w budynku. Dodat­kową zaletą przy­go­to­wa­nych w Cen­trum OZE roz­wią­zań jest nie­zwy­kle korzystne łącze­nie pro­duk­tów wyko­rzy­stu­ją­cych różne odna­wialne źró­dła ener­gii w celu mak­sy­mal­nego wyko­rzy­sta­nia dofi­nan­so­wa­nia w tym zakresie.

W dziale Pod­grzej wodę przy­go­to­wa­li­śmy ofertę insta­la­cji cie­płej wody użyt­ko­wej (CWU). Przed­sta­wiane tu urzą­dze­nia łączą kom­for­tową obsługę z szybką spłatą inwestycji.

CentrumOZE - dofinansowanie - produkty

Pomagamy uzyskać dotację na fotowoltaikę

- Pomo­gli­śmy już wielu fir­mom uzy­skać korzystne dota­cje i zmniej­szyć koszty zuży­cia prądu – wyja­śnia Bar­tło­miej Bubiak, cer­ty­fi­ko­wany insta­la­tor sys­te­mów PV […]

Dotacja zależy od mocy urządzeń

Dota­cja w pro­gra­mie Pro­su­ment na pro­jekty łączące insta­la­cję do pro­duk­cji rów­no­cze­śnie ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła, jest usta­lany pro­por­cjo­nal­nie do ich […]

urządzenia z dotacją Programu Prosument

Pro­gram Pro­su­ment skie­ro­wany jest do osób i insty­tu­cji, które korzy­stać będą z odna­wial­nych źró­deł ener­gii na potrzeby jed­no­cze­snej produkcji […]

kotły na pelet

Wymiana kotła na eko­lo­giczne urzą­dze­nie zasi­la­jące insta­la­cję grzew­czą może być dofi­na­so­wana z fun­du­szy gmin­nych, albo z innych źró­deł. Zaplanuj […]

ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa foto­wol­ta­iczne do pro­duk­cji prądu elek­trycz­nego można zaku­pić przy wspar­ciu w postaci pre­fe­ren­cyj­nego kre­dytu lub z możliwością […]

pompy ciepła

Dota­cje dla pomp cie­pła w domo­wych insta­la­cjach cen­tral­nego ogrze­wa­nia oraz słu­żą­cych do pod­grze­wa­nia cie­płej wody można uzy­skać z wielu źródeł. […]

kolektory słoneczne

Zakup i mon­taż kolek­to­rów sło­necz­nych dofi­nan­so­wany jest w ramach pro­gramu NFO­ŚiGW. Przyjdź do Cen­trum OZE, poznaj szcze­góły i skom­ple­tuj doku­men­ta­cję. Program […]