programy dofinansowania OZE

Wyjaśnienie dotyczące współpracy z WFOŚiGW w Katowicach

CentrumOZE.pl wyja­śnia, że w pro­gra­mach pozy­ski­wa­nia dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków NFO­ŚiGW oraz woje­wódz­kich fun­du­szy ochrony śro­do­wi­ska i gospo­darki wod­nej pro­wa­dzi dzia­ła­nia wspie­ra­jące PT Zain­te­re­so­wa­nych pozy­ska­niem ww. dofi­nan­so­wa­nia. Eks­perci CentrumOZE.pl dobie­rają urzą­dze­nia OZE oraz poma­gają zgro­ma­dzić i przy­go­to­wać wyma­ganą doku­men­ta­cję, zgod­nie z posia­daną wie­dzą, a także w spo­sób naj­le­piej odpo­wia­da­jący wyma­ga­niom pro­gramu i zakła­da­nej efek­tyw­no­ści pro­jek­to­wa­nej insta­la­cji. Z kolei insty­tu­cja dofi­nan­so­wu­jąca (np. WFO­ŚiGW) doko­nuje oceny przed­sta­wio­nych wnio­sków w spo­sób nie­za­leżny, w opar­ciu o regu­la­cje prawne.

Reali­zu­jąc wła­sną misję edukacyjno-informacyjną CentrumOZE.pl przy­go­to­wał ulotkę w celu upo­wszech­nie­nia infor­ma­cji o moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z dofi­nan­so­wa­nia do urzą­dzeń i insta­la­cji OZE w for­mie ofe­ro­wa­nej przez WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach. Akcję prze­pro­wa­dzono w maju 2017 roku. Infor­ma­cja prze­ka­zy­wana za pośred­nic­twem ulotki odnosi się do wspar­cia, jakiego udziela CentrumOZE.pl w przy­go­to­wa­niu doku­men­ta­cji na potrzeby pro­gramu dofi­nan­so­wa­nia. Infor­ma­cji o dofi­nan­so­wa­niu towa­rzy­szył logo­typ WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach. Tym­cza­sem logo­typ WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach wyko­rzy­stany został w ulotce bez­praw­nie bez zgody WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach, zaś pomię­dzy oboma pod­mio­tami nie ist­nieje jaki­kol­wiek zwią­zek, nawet jeżeli uży­cie logo­typu WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach mogłoby to suge­ro­wać. Tym samym WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach nie wspiera dzia­łal­no­ści CentrumOZE.pl ani nie uła­twia pozy­ski­wa­nia środ­ków na pod­sta­wie wnio­sków przy­go­to­wa­nych z pomocą CentrumOZE.pl, lecz trak­tuje CentrumOZE.pl z jed­na­kową bez­stron­no­ścią, jak każdą inną firmę tego typu.

Podane infor­ma­cje nie miały na celu wpro­wa­dze­nia nikogo w błąd, co mogłoby wpły­nąć na decy­zję co do naby­cia towaru lub usługi. Za błąd, pole­ga­jący na nie­uzgod­nio­nym wyko­rzy­sta­niu logo­typu WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach, ser­decz­nie prze­pra­szamy. W przy­szło­ści pod­jęte zostaną dzia­ła­nia, które unie­moż­li­wią powtó­rze­nie podob­nych zdarzeń.