programy dofinansowania OZE

Wsparcie fotowoltaiki dla firm

Firmy z woje­wódz­twa ślą­skiego chcące zre­ali­zo­wać inwe­sty­cję w insta­la­cje foto­wol­ta­iczne mogą liczyć na wspar­cie finan­sowe ze środ­ków WFO­ŚiGW w Kato­wi­cach. Fun­dusz udziela pre­fe­ren­cyj­nych poży­czek oraz bez­zwrot­nych dota­cji rów­nież w tym roku. Uwzględ­nia­jąc obo­wią­zu­jące od 1 stycz­nia 2016 prze­pisy Ustawy o OZE, obec­nie inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę jest dla przed­się­bior­ców wyjąt­kowo opłacalna.

- Połą­cze­nie wspar­cia finan­so­wego na eta­pie zakupu i mon­tażu oraz póź­niej­szych oszczęd­no­ści na zaku­pie ener­gii daje bar­dzo atrak­cyjny efekt eko­no­miczny dla inwe­stora – wyja­śnia Bar­tło­miej Bubiak, cer­ty­fi­ko­wany insta­la­tor sys­te­mów PV z CentrumOZE.pl. — Zwrot z takiej inwe­sty­cji może nastą­pić już po 5 latach, a insta­la­cja będzie gene­ro­wała nam dar­mowy prąd przez mini­mum 25 lat.

Firmy inwe­stu­jące w foto­wol­ta­ikę mogą teraz uzy­skać nawet 50% dota­cji oraz finan­so­wa­nie przed­się­wzię­cia pre­fe­ren­cyjną pożyczką!

  • W ramach jed­nego wnio­sku wnio­sku­jemy o dota­cję oraz pre­fe­ren­cyjną pożyczkę, któ­rej udziela bez­po­śred­nio WFO­ŚiGW Katowice.
  • Dota­cja i pożyczka mogą wyno­sić razem do 80% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przedsięwzięcia.
  • Dota­cja w wyso­ko­ści 25% war­to­ści inwe­sty­cji wypła­cana jest przez WFO­ŚiGW po pozy­tyw­nym roz­pa­trze­niu wniosku.
  • Pożyczka jest opro­cen­to­wana wg stopy redy­skon­to­wej weksli NBP, obec­nie RRSO wynosi 3,5% w skali roku.
  • Po spła­cie połowy kwoty pożyczki pożycz­ko­biorca może wnio­sko­wać o umorzenie:a. 20% kwoty pożyczki w przy­padku, w któ­rym nie zamie­rza już inwe­sto­wać w zada­nia zwią­zane z ochroną śro­do­wi­skab. 40% kwoty pożyczki w przy­padku, w któ­rym umo­rzona kwota zosta­nie zain­we­sto­wana w dzia­ła­nia mające na celu ochronę środowiska.

Dzięki dota­cji z WFO­ŚiGW można osią­gnąć zwrot z inwe­sty­cji na mikro­in­sta­la­cję już w 54 mie­siące, lub dodat­kowy przy­chód z tytułu odsprze­daży zie­lo­nych cer­ty­fi­ka­tów przez okres 15 lat.


Roz­pocz­nij pro­duk­cję ener­gii elek­trycz­nej na potrzeby wła­sne przed­się­bior­stwa i oszczę­dzaj 25 tysięcy zło­tych rocz­nie!

Zadzwoń:

Bar­tło­miej Bubiak/CentrumOZE.pl
Cer­ty­fi­ko­wany Insta­la­tor Sys­te­mów PV. / Regio­nalny Kie­row­nik ds. Sprze­daży
kom.: 501 453 234
e-mail: b.bubiak@centrumOZE.pl

wejdź i sprawdź szcze­góły http://centrumoze.pl/dotacje_WFOSiGW_fotowoltaika/

pobierz bro­szurę http://centrumoze.pl/dotacje_WFOSiGW_fotowoltaika/download/podlacz_biznes_NET.pdf

sprawdź nasze reali­za­cję http://centrumoze.pl/nasze-realizacje/

Wysłu­chaj wypo­wie­dzi użyt­kow­ni­ków i eks­per­tów o insta­la­cjach foto­wol­ta­icz­nych:
http://www.radio90.pl/fotowoltaika-co-to-jest-i-dla-kogo.html