programy dofinansowania OZE

Jak skorzystać z taryf gwarantowanych?Ustawa o OZE prze­wi­duje wspar­cie dla mikro­in­sta­la­cji pro­su­menc­kich za pomocą mecha­ni­zmu obo­wiąz­ko­wego odkupu ener­gii elek­trycz­nej. Prąd z wła­snej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej można sprze­da­wać do sieci, w cenie usta­lo­nej w sys­te­mie taryf gwa­ran­to­wa­nych. Będą one obo­wią­zy­wały dla danej insta­la­cji przez 15 lat. Trzeba jed­nak zdą­żyć w uru­cho­mie­niem, przed wyczer­pa­niem limitów.

Stałe stawki w ramach pol­skiego sys­temu taryf gwa­ran­to­wa­nych, w ramach ustawy o OZE, mają obo­wią­zy­wać dla każ­dej insta­la­cji przez 15 lat od momentu jej uru­cho­mie­nia. Wła­ści­ciele mikro­in­sta­la­cji o mocy do 3 kW przez okres 15 otrzy­mają stałą cenę za wypro­du­ko­waną ener­gię na pozio­mie 75 gro­szy za 1 kWh. Ozna­cza to, że jedy­nie 100 tysięcy pierw­szych insta­la­cji zosta­nie obję­tych sys­te­mem taryf gwarantowanych.

Nato­miast mikro­in­sta­la­cje o mocy od 3 kW do 10 kW otrzy­mają 65 gro­szy za 1 kWh ener­gii. o łącz­nej Usta­wowy limit mocy dla tych insta­la­cji wynosi 500 MW, co ozna­cza, iż sys­tem taryf gwa­ran­to­wa­nych obej­mie kolej­nych 50 do 160 tysięcy gospodarstw.

Sprawdź naj­ko­rzyst­niej­sze roz­wią­za­nia dla mikro­in­sta­la­cji OZE.