programy dofinansowania OZE

Rozliczenia i net-metering

Obo­wiązki sieci ener­ge­tycz­nych wyni­ka­jące z ustawy o OZE, która obo­wią­zuje od 1 stycz­nia 2016 r.:

  • obo­wią­zek zakupu ener­gii elek­trycz­nej z nowo­bu­do­wa­nych insta­la­cji OZE do 10 kW, po sta­łej tary­fie gwa­ran­to­wa­nej, wyż­szej niż ryn­kowa cena przez 15 lat;
  • obo­wią­zek zakupu nie­wy­ko­rzy­sta­nej ener­gii elek­trycz­nej po cenie wyno­szą­cej 100% śred­niej ceny sprze­daży ener­gii elek­trycz­nej na rynku kon­ku­ren­cyj­nym w poprzed­nim kwartale;
  • roz­li­cza­nie róż­nic pomię­dzy ilo­ścią ener­gii elek­trycz­nej pobra­nej z sieci, a ilo­ścią ener­gii wpro­wa­dzo­nej do sieci w okre­sach pół­rocz­nych (net-metering), czyli sys­temu roz­li­cza­nia okre­so­wego. Ozna­cza to bilan­so­wa­nie ener­gii wytwo­rzo­nej z ener­gią zużytą po 6 mie­sięcz­nym okre­sie rozliczeniowym.

Taryfy gwa­ran­to­wane mają objąć mikro­in­sta­la­cje nowo wybu­do­wane po 1 lipca 2016 pod warun­kiem, że zostaną sfi­nan­so­wane bez dota­cji. Pro­su­ment, który sko­rzy­sta z dofi­nan­so­wa­nia NFO­ŚiGW nie zosta­nie on objęty sys­tem taryf gwarantowanych.