nowości / programy dofinansowania OZE

Prosument w województwie opolskim

opolskie
Pro­su­ment Opol­ski – Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Opolu wpro­wa­dza pro­gram dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji w odna­wialne źró­dła ener­gii, takie jak: kolek­tory sło­neczne, sys­temy foto­wol­ta­iczne, pompy cie­pła, elek­trow­nie wia­trowe. Pro­gram opol­skiego fun­du­szu skie­ro­wany jest do osób fizycz­nych oraz wspól­not miesz­ka­nio­wych będą­cych wła­ści­cie­lami, współ­wła­ści­cie­lami lub wie­czy­stymi użyt­kow­ni­kami nie­ru­cho­mo­ści zabu­do­wa­nych budyn­kami miesz­kal­nymi poło­żo­nych na tere­nie woje­wódz­twa opolskiego.

Wspar­ciem finan­so­wym mogą zostać objęte przed­się­wzię­cia pole­ga­jące na zaku­pie i mon­tażu mikro­in­sta­la­cji odna­wial­nych źró­deł ener­gii ciepl­nej lub ener­gii elek­trycz­nej na potrzeby ist­nie­ją­cych lub będą­cych w budo­wie budyn­ków miesz­kal­nych jed­no­ro­dzin­nych lub wielorodzinnych.


Szu­kasz oferty, zain­te­re­so­wał Cię pro­gram Pro­su­ment,
wypeł­nij for­mu­larz, a nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą w ciągu 24h.

Dota­cja obej­muje nastę­pu­jące urzą­dze­nia OZE:
• pompy cie­pła,
• insta­la­cje solarne,
• sys­temy foto­wol­ta­iczne,
• małe elek­trow­nie wia­trowe.

Kwota dofi­nan­so­wa­nia w for­mie dota­cji ze środ­ków Fun­du­szu obej­muje do 30% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia. Pro­gram zakłada, że na jeden budy­nek mieszkalny/lokal miesz­kalny może być udzie­lone tylko jedno dofi­nan­so­wa­nie, a jego łączna kwota nie może być jed­no­cze­śnie wyż­sza niż:
• w przy­padku insta­la­cji wyko­rzy­stu­ją­cej jedno odna­wialne źró­dło ener­gii:
– 15 000 zł dla osób fizycz­nych,
– 45 000 zł dla wspól­not miesz­ka­nio­wych;
• w przy­padku insta­la­cji wyko­rzy­stu­ją­cych rów­no­le­gle wię­cej niż jedno odna­wialne źró­dło ener­gii elek­trycz­nej lub wię­cej niż jedno odna­wialne źró­dło cie­pła w połą­cze­niu ze źró­dłem (źró­dłami) ener­gii elek­trycz­nej:
– 30 000 zł dla osób fizycz­nych,
– 90 000 zł dla wspól­not miesz­ka­nio­wych.

Nabór wnio­sków do pro­gramu pro­wa­dzony jest w try­bie cią­głym przez Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska z sie­dzibą w Opolu. Dla Bene­fi­cjen­tów zain­te­re­so­wa­nych finan­so­wa­niem inwe­sty­cji za pomocą kre­dytu, fun­dusz rów­nież dopu­ścił taką moż­li­wość — kre­dyt w BOŚ Banku do wyso­ko­ści 75% war­to­ści przed­się­wzię­cia udo­ku­men­to­wa­nej fak­tu­rami lub rachun­kami, jed­nak nie wię­cej niż 30 000 zł. Kre­dy­tów udziela Bank Ochrony Śro­do­wi­ska S.A. Oddział w Opolu, na pod­sta­wie umowy z WFO­ŚiGW. Już dziś skon­tak­tuj się z naszymi tere­no­wymi dorad­cami pod nume­rem 662 801 952 i umów się na bez­płatny, nie­zo­bo­wią­zu­jący audyt. Nasi eks­perci wie­dzą, jak zapro­jek­to­wać i wyko­nać insta­la­cję, tak aby kwa­li­fi­ko­wała się do dota­cji z Woje­wódz­kiego Fun­du­szu Ochrony Środowiska.