programy dofinansowania OZE

program Prosument

Pro­gram Pro­su­ment skie­ro­wany jest do osób i insty­tu­cji, które korzy­stać będą z odna­wial­nych źró­deł ener­gii na potrzeby jed­no­cze­snej pro­duk­cji i kon­sump­cji. Ma na celu pro­mo­wa­nie nowych tech­no­lo­gii OZE oraz postaw pro­su­menc­kich (pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści inwe­stor­skiej i eko­lo­gicz­nej), a także roz­wój rynku dostaw­ców urzą­dzeń i insta­la­to­rów oraz zwięk­sze­nie liczby miejsc pracy w tym sek­to­rze. Pro­gram sta­no­wić będzie kon­ty­nu­ację i roz­sze­rze­nie koń­czą­cego się w 2014 r. pro­gramu dota­cji na zakup i mon­taż kolek­to­rów sło­necz­nych.

Warunki pro­gramu PRO­SU­MENT, który będzie wspie­rał w latach 2014–2020 budowę małych insta­la­cji pro­du­ku­ją­cych na wła­sne potrzeby ener­gię z odna­wial­nych źró­deł przy­jęła Rada Nad­zor­cza Naro­do­wego Fun­du­szu Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej (NFO­ŚiGW). Infor­ma­cję o tym prze­ka­zano do publicz­nej wia­do­mo­ści 4 marca 2014 roku. Upra­wo­moc­nie­nie decy­zji Rady Nad­zor­czej nastąpi dnia 19 marca br. Po tym dniu treść pro­gramu zosta­nie podana do publicz­nej wia­do­mo­ści.

Dofi­nan­so­wa­nie przed­się­wzięć obej­mie zakup i mon­taż nowych insta­la­cji i mikro­in­sta­la­cji odna­wial­nych źró­deł ener­gii typu pro­su­menc­kiego do produkcji:

 • ener­gii elek­trycz­nej lub
 • cie­pła i ener­gii elektrycznej,
 • na potrzeby budyn­ków miesz­kal­nych jed­no­ro­dzin­nych lub wie­lo­ro­dzin­nych, w tym dla wymiany ist­nie­ją­cych insta­la­cji na bar­dziej efek­tywne i przy­ja­zne środowisku.

Zain­te­re­so­wał Cię pro­gram Pro­su­ment?
dowiedz się wię­cej, zadzwoń (+48 662 801 952) lub napisz do CentrumOZE.pl
Nasi spe­cja­li­ści skon­tak­tują się z Tobą!

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Wła­sny temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod z obrazka poni­żej:
captcha

Bene­fi­cjen­tami pro­gramu będą osoby fizyczne, spół­dziel­nie miesz­ka­niowe, wspól­noty miesz­ka­niowe oraz jed­nostki samo­rządu tery­to­rial­nego.

Efek­tem eko­lo­gicz­nym pro­gramu będzie coroczne ogra­ni­cze­nie emi­sji CO2 w wyso­ko­ści 165 000 Mg oraz roczna pro­duk­cja ener­gii z odna­wial­nych źró­deł 360 000 MWh.

Budżet pro­gramu wynosi 600 mln zł na lata 2014–2020 z moż­li­wo­ścią zawie­ra­nia umów kre­dytu do 2018r.

Finan­so­wane będą insta­la­cje do pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej lub cie­pła wykorzystujące:

 • źró­dła cie­pła opa­lane bio­masą, pompy cie­pła oraz kolek­tory sło­neczne o zain­sta­lo­wa­nej mocy ciepl­nej do 300 kWt,
 • sys­temy foto­wol­ta­iczne, małe elek­trow­nie wia­trowe, oraz układy mikro­ko­ge­ne­ra­cyjne (w tym mikro­bio­ga­zow­nie) o zain­sta­lo­wa­nej mocy elek­trycz­nej do 40 kWe.

Pod­sta­wowe zasady udzie­la­nia dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt pre­fe­ren­cyjny wraz z dota­cją łącz­nie do 100% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych instalacji,
 • dota­cja w wyso­ko­ści 20% lub 40% dofi­nan­so­wa­nia (15% lub 30% po 2015 r.),
 • mak­sy­malna wyso­kość kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależ­no­ści od rodzaju bene­fi­cjenta i przedsięwzięcia,
 • okre­ślony mak­sy­malny jed­nost­kowy koszt kwa­li­fi­ko­wany dla każ­dego rodzaju instalacji,
 • opro­cen­to­wa­nie pożyczki/kredytu: 1%,
 • mak­sy­malny okres finan­so­wa­nia pożyczką/kredytem: 15 lat.

Pro­gram będzie wdra­żany na dwa sposoby:

 • dla jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego (jst)
 • pożyczki wraz z dota­cjami dla jst,
 • wybór osób fizycz­nych, wspól­not miesz­ka­nio­wych lub spół­dzielni miesz­ka­nio­wych (dys­po­nu­ją­cych lub zarzą­dza­ją­cych budyn­kami wska­za­nymi do zain­sta­lo­wa­nia małych lub mikro­in­sta­la­cji OZE) należy do jst,
 • nabór wnio­sków od jst w try­bie cią­głym, pro­wa­dzony przez NFOŚiGW
 • za pośred­nic­twem banku
 • środki udo­stęp­nione ban­kowi wybra­nemu w prze­targu, z prze­zna­cze­niem na dota­cje i udzie­la­nia kre­dy­tów bankowych
 • nabór wnio­sków od osób fizycz­nych, wspól­not i spół­dzielni miesz­ka­nio­wych, w try­bie cią­głym, pro­wa­dzony przez bank.

W latach 2014–2015 uru­cho­miona zosta­nie część pilo­ta­żowa pro­gramu na 200 mln zł, w tym:

 • 100 mln zł dla jed­no­stek samo­rządu terytorialnego,
 • 100 mln zł dla wybra­nego w dro­dze postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego banku.
 • Spo­sób reali­za­cji pro­gramu w kolej­nych latach uza­leż­niony jest od wyni­ków pro­gra­mów pilo­ta­żo­wych oraz zmian zacho­dzą­cych na rynku i zmian legislacyjnych.

Zgod­nie z przy­ję­tym har­mo­no­gra­mem pla­no­wane jest:

 • ogło­sze­nie naboru wnio­sków dla jst — II kwar­tał 2014 r.
 • roz­po­czę­cie naboru wnio­sków w wybra­nym w prze­targu banku — III kwar­tał 2014 r.